Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 19: Bảng nhân 8


TOÁN
1. Bài cũ:
Tính:
a) Gấp 12 lên 6 lần,rồi bớt đi 25;
b) Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37;
c) Giảm 56 đi 7 lần, rồi bớt đi 5;


TOÁN

BẢNG NHÂN 8
1. Xây dựng bảng nhân 8
8 được lấy 1 lần, ta viết:

8x1=8

8 x1 = 8

8 x 2 = 16


8 được lấy 2 lần, ta có:
8 x 2 = 8 + 8 = 16
Vậy:

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48

8 được lấy 3 lần, ta có:
8x3=
Vậy:

8 + 8 + 8 = 24
8 x 3 = 24

8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

+8
+8


TOÁN
BẢNG NHÂN 8
8 x 1

= 8

8 x 2

= 16

8 x 3

= 24

8 x 4

= 32

8 x 5

= 40

8 x 6

= 48

8 x 7

= 56

8 x 8

= 64

8 x 9

= 72

8 x 10 = 80


TOÁN
BẢNG NHÂN 8
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm

8 x 3 = 24

8x2=

16

8 x 5 = 40

8x6=

48

8 x 8 = 64

8 x 10 = 80

8 x 4 = 32

8x1= 8

8 x 7 = 56

0x8= 0

8 x 9 = 72

8x0= 0
BẢNG NHÂN 8
Bài 2: Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có
bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

? lít

6 can có số lít dầu là:
8 x 6 = 48 (lít)
Đáp số: 48 lít dầu


TOÁN
BẢNG NHÂN 8
Bài 3: Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80


TOÁN
BẢNG NHÂN 8

TaiLieu.VN

4032

64
56

72
16

80 24


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×