Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 19: Bảng nhân 8

.


Toán
Kiểm tra bài cũ :
Đọc bảng nhân 7


TOÁN: (Tiết 53 ) BẢNG NHÂN 8
1. Xây dựng bảng nhân 8
8 được lấy 1 lần, ta viết:
8x1=8
8 được lấy 2 lần, ta có:
8 x 2 = 8 + 8 = 16
Vậy:

8 x 2 = 16

8x1=8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24

8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48

8 được lấy 3 lần, ta có:
8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24
Vậy:

8 x 3 = 24

+8

8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

+8


Toán: (Tiết 53 ) Bảng nhân 8
8 x 1

= 8

8 x 2

= 16

8 x 3

= 24

8 x 4

= 32

8 x 5

= 40

8 x 6

= 48

8 x 7

= 56

8 x 8

= 64

8 x 9

= 72

8 x 10 = 80


Toán (Tiết 53 ): Bảng nhân 8
8 x 1

= 8

8 x 2

= 16

8 x 3

= 24

8 x 4

= 32

8 x 5

= 40

8 x 6

= 48

8 x 7

= 56

8 x 8

= 64

8 x 9

= 72

8 x 10 = 80Toán (Tiết 53) : Bảng nhân 8
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm

8x3=

24
8 x 5 = 40
8 x 8 = 64

8x4 =

16
8 x 6 = 48
8 x 10= 80

8x1=

8x2=

32
8 x 7 = 56
8 x 9 = 72
8
0x8= 0
8x0= 0


TOÁN (Tiết 53) : BẢNG NHÂN 8
Bài 2: Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có
bao nhiêu lít dầu?

? lít


TOÁN: (Tiết 53) BẢNG NHÂN 8
Bài 2: Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có
bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt
1 can : 8 lít
6 can : … lít dầu?
Bài giải
Số lít dầu 6 can có là:
8 x 6 = 48 (lít)
Đáp số: 48 lít dầu


TOÁN ( Tiết 53): Bảng nhân 8
Bài 3: Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80


TOÁN(Tiết 53 ): BẢNG NHÂN 8

4032

64
56

72
16

80 24


TOÁN (Tiết 53): BẢNG NHÂN 8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
TaiLieu.VN

x 1 =
x 2 =
x 3 =
x 4 =
x 5 =
x 6 =
x 7 =
x 8 =
x 9 =
x 10 =

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×