Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 19: Bảng nhân 8

TaiLieu.VN


TOÁN
I . KIỂM TRA BÀI CŨ
Đọc bảng nhân 7
- Nhận xét kiểm tra bài cũ

TaiLieu.VN


TOÁN
II. Bài mới :
a) Giới thiệu bài:

TaiLieu.VN


TOÁN

BẢNG NHÂN 8

b. Xây dựng bảng nhân 8
8 được lấy 1 lần , ta viết:
8x1= 8
8 được lấy 2 lần , ta có:
8 x 2 = 8 + 8 = 16
Vậy:

8 x 2 = 16

8 được lấy 3 lần

, ta có:

8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24
Vậy:

TaiLieu.VN

8 x 3 = 24

8x1=8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24


TOÁN
BẢNG NHÂN 8
b. Xây dựng bảng nhân 8
8 được lấy 1 lần, ta
8 x 1 =viết:
8
8 được lấy 2 lần, ta có:
8 x 2 = 8 + 8 = 16
Vậy:

8 x 2 = 16

8 x1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48

8 được lấy 3 lần , ta có:
8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24
Vậy:

TaiLieu.VN

8 x 3 = 24

8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

+8
+8


TOÁN
BẢNG NHÂN 8

TaiLieu.VN

8 x 1

= 8

8 x 2

= 16

8 x 3

= 24

8 x 4

= 32

8 x 5

= 40

8 x 6

= 48

8 x 7

= 56

8 x 8

= 64

8 x 9

= 72

8 x 10 = 80


BẢNG NHÂN 8

TaiLieu.VN

…x 1

= 8

…x 2

= 16

…x 3

= 24

…x 4

= 32

…x 5

= 40

…x 6

= 48

…x 7

= 56

…x 8

= 64

…x 9

= 72

… x 10 = 80


Toán
BẢNG NHÂN 8
…x … = 8
… x … = 16
… x … = 24
… x … = 32
… x … = 40
… x … = 48
… x … = 56
… x … = 64
… x … = 72
TaiLieu.VN

… x … = 80


TOÁN
BẢNG NHÂN 8
…x … = …
…x … = …
…x … = …
…x … = …
…x … = …
…x … = …
…x … = …
…x … = …
…x … = …
TaiLieu.VN

…x … = …


TOÁN
BẢNG NHÂN 8

TaiLieu.VN

8 x 1

= 8

8 x 2

= 16

8 x 3

= 24

8 x 4

= 32

8 x 5

= 40

8 x 6

= 48

8 x 7

= 56

8 x 8

= 64

8 x 9

= 72

8 x 10 = 80


TOÁN
BẢNG NHÂN 8

+ Luyện tập

TaiLieu.VN


TOÁN
BẢNG NHÂN 8
c. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm

TaiLieu.VN

8 x 3 = 24

8x2=

16

8 x 5 = 40

8x6=

48

8 x 8 = 64

8 x 10 = 80

8 x 4 = 32

8x1= 8

8 x 7 = 56

0x8= 0

8 x 9 = 72

8x0= 0


TOÁN
BẢNG NHÂN 8
Bài 2: Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có
bao nhiêu lít dầu?

? lít

TaiLieu.VN


TOÁN
BẢNG NHÂN 8
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: Bài toán

Bài giải
6 can có số lít dầu là:
8 x 6 = 48 (lít)
Đáp số: 48 lít dầu

TaiLieu.VN


TOÁN
BẢNG NHÂN 8

2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: Bài toán
Bài 3:

8

TaiLieu.VN

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp
vào ô trống.
16

24

32

40

48

56

64

72

80


TOÁN
BẢNG NHÂN 8

III.Củng cố:
Học sinh đọc bảng nhân 8

IV.Nhận xét

TaiLieu.VN


TOÁN

BẢNG NHÂN 8

Dặn dò:
Về nhà chuẩn bị tiết luyện tập (trang 54) sách giáo khoa

Nhận xét tiết học

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×