Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số


TaiLieu.VN


TOÁN
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ( 55 )

a/ 123 x 2 = ?
123
x
2
246
123 x 2 = 246
TaiLieu.VN

* 2 nh©n 3 b»ng 6 , viÕt 6.
* 2 nhân 2 bằng 4 , viết 4.
* 2 nhân 1 bằng 2 , viết 2.


TOÁN

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ( 55 )

b/ 326 x 3 = ?
X

326

3
9 78

326 x 3 = 978

TaiLieu.VN

* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.
* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.
* 3 nhân 3 bằng 9, viết 9


a/ 123 x 2 = ?
123
x
2
246
123 x 2 = 246

* 2 nh©n 3 b»ng 6 , viÕt 6.
* 2 nhân 2 bằng 4 , viết 4.
* 2 nhân 1 bằng 2 , viết 2.

b/ 326 x 3 = ?
X

326

3
9 78

326 x 3 = 978

TaiLieu.VN

* 3 nhân 3 bằng 9, viết 9
* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.
* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.


TaiLieu.VN


TOÁN
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ( 55 )
BÀI 1 : TÍNH

TaiLieu.VN


TOÁN
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ( 55 )
BÀI 2 : ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH

TaiLieu.VN

A) 437 X

2

205

4

X

B)

319
171

X

X

3

5


a) 437 x 2
437
x 2
874
437 X 2 = 874
b)

319 x 3
319
x 3
957

319 X 3 = 957
TaiLieu.VN

205 X 4
205
x
4
820
205 X 4 = 820
171 X 5
171
x
5
855
171 X 5 = 855


TOÁN
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ( 55 )

BÀI 3 : MỖI CHUYẾN MÁY BAY CHỞ
ĐƯỢC 116 NGƯỜI . HỎI 3 CHUYẾN
MÁY BAY NHƯ THẾ CHỞ ĐƯỢC
BAO NHIÊU NGƯỜI ?
TaiLieu.VN


TOÁN
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ( 55 )

TÌM X :

TaiLieu.VN

A/ X

: 7 = 101

B/ X

: 6 = 107


TOÁN
Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ( 55 )

a/

TaiLieu.VN

x : 7

= 101

x

=

101 x 7

x

=

707

b/

x : 6

= 107

x

= 107 x 6

x

=

642


CHÚC CÁC EM HỌC SINH
CHĂM NGOAN – HỌC GIỎI

KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO,
CÔ GIÁO MẠNH KHỎE !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×