Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

BÀI THỰC HÀNH
MÔN TOÁN LỚP 3

Nhân số có ba chữ số
vơí số có một chữ số

TaiLieu.VN


I – Kiểm

tra bài cũ

- H·y thùc hiÖn phÐp tÝnh sau:

a)

8x4+8=

b) 8 x 7 + 8 =


8x5+8=

8x9+8=

- Đọc thuộc lòng bảng nhân 8.

TaiLieu.VN


Đáp án
a) 8 x 4 + 8 = 32 + 8
= 40

b) 8 x 7 + 8 = 56 + 8
= 64

8 x 5 + 8 = 40 + 8
= 48

8 x 9 + 8 = 72 + 8
= 80

TaiLieu.VN


Toán

Nhân số có ba chữ số
với số có một chữ số

TaiLieu.VN


1) Phép nhân: 123 x 2 = ?
123
x
2
246

• 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
• 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
• 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
Vậy 123 nhân 2 bằng 246.

TaiLieu.VN


2) Phép nhân: 326 x 3 = ?
326
x
3
978

• 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.
• 3 nhân 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7.
• 3 nhân 3 bằng 9, viết 9.
Vậy 326 nhân 3 bằng 978.

TaiLieu.VN


Hai phép tính trên là phép tính gì,như thế nào?

Trả lời
Hai phép tính trên là phép nhân số có ba chữ số với số có
một chữ số.Phép nhân 123 x 2 = 246 là phép nhân không
nhớ. Còn phép nhân 326 x 3 là phép nhân có nhớ một lần
( Nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục).

TaiLieu.VN


Luyện tập – Thực hành

x

Bài
Tính
1:
212
341
213
2

682

TaiLieu.VN

x

x

3
639

4
848

110
x

203
x

5
550

3
609


Bài 2: Đặt tính rồi tính
a)

437 x 2 =
205 x 4 =

TaiLieu.VN

b)

319 x 3 =
171 x 5 =


Trả lời
a) 437
x

2
874

TaiLieu.VN

205

x

4
820

b)

319
x

3
957

171
x

5
855


Bài 3
Mỗi chuyến máy bay chở được 116
người. Hỏi 3 chuyến máy bay như thế
chở được bao nhiêu người?

TaiLieu.VN


Tóm tắt
1 chuyến : 116 người
3 chuyến :
….người?

Bài giải
Cả 3 chuyến máy bay chở được số người
là:
116 x 3 = 348 (người)
Đáp số : 348 người
TaiLieu.VN


Bài 4: Tìm x?
a)

X : 7 = 101

b)

X : 6 = 107

Trả lời
a) X : 7 = 101
X
= 101 x 7
X
= 707

TaiLieu.VN

b)

X : 6 = 107
X

= 107 x 6

x

= 642


III – củng cố, dặn dò
- Ôn tập lại phép nhân số có ba chữ số với số
có một chữ số.
- Ôn lại quy tắc tìm số bị chia trong phép
tính chia.
- Làm bài tập trong sách bài tập toán.

TaiLieu.VN


Xin chân thành cảm ơn!

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×