Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Môn : Toán
Bài dạy :

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
1/ Đặt tính rồi tính :
a/ 24 X 4

TaiLieu.VN

b/ 37 X 6

24
x
4

37
x
6


96

222


2/Cuộn dây dài 50 m . Người ta cắt ra 4 đoạn , mỗi đoạn dài
8 m . Hỏi cuôn dây điện còn lại dài bao nhiêu mét ?
50m

8m

Bài giải

?m

Độ dài của 4 đoạn thẳng là :
4 x 8 = 32 ( m )
Số mét cuộn dây điện còn lại là :
50 - 32 = 18( m )
Đáp số : 18 m
TaiLieu.VN


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Ví dụ 1 :
Phép tính :

TaiLieu.VN

123 x 2 = ?
24 x 4


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Ví dụ 1 :

123 x 2 = ?

1 23
x
2

2 x 3 = 6 , viết 6 .
2 x 2 = 4 , viết 4 .

246

2 x 1 = 2 , viết 2 .
Vậy : 123 x 2 = 246

TaiLieu.VN


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Ví dụ 2 :
3 26
x
3

TaiLieu.VN

326 x 3 = ?


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Ví dụ 2 :
3 26
x
3

.

978

326 x 3 = ?
3 x 6 = 18 , viết 8 nhớ 1.
3 x 2 = 6 , viết 6 thêm 1 bằng 7 , viết 7
3 x 3 = 9 , viết 9

Vậy : 326 x 3 = 978
TaiLieu.VN


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
Luyện tập
1/ Tính :

TaiLieu.VN

3 41
x
2

2 13
x
3

682

639


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
Luyện tập
1/ Tính :

TaiLieu.VN

2 12
x
4

1 10
x
5

848

550


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
Luyện tập
2/ Đặt tính rồi tính
437 x 2

TaiLieu.VN

319 x 3

4 37
x
2

3 19
x
3

874

957


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
Luyện tập
2/ Đặt tính rồi tính
205 x 4

TaiLieu.VN

171 x 5

2 05
x
4

1 71
x
5

820

855


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Luyện tập

Bài 3:

Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người . Hỏi
3 chuyến máy bay như thế chở được bao nhiêu
người ?
Bài giải :
Số người ba chuyến máy bay chở được là :
116 x 3 = 348 ( người )
Đáp số : 348 người
TaiLieu.VN


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
Luyện tập
Bài 4a :
Tìm y :
y : 7 = 101
y = 101 x 7
y = 707

TaiLieu.VN

Bài 4b :
Tìm y :
y : 6 = 107
y = 106 x 6
y = 636


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số
Luyện tập
Bài a :

Bài b :

Bài c :

1 27
x
3

1 27
x
3

1 27
x
3

3 81

3 81

3 61

TaiLieu.VN


Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Luyện tập
Bài a :

Bài b :

Bài c :

1 27
x
3

1 27
x
3

1 27
x
3

3 81

3 81

3 61

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×