Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 21: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

TaiLieu.VN


TOÁN
Số ?

TaiLieu.VN

9

gấp 3 lần

8

gấp 5 lần

4

gấp 6 lần

27


thêm 7

40

thêm 9

24

bớt 5

34
49
19


TOÁN
Bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD dài 2cm. Hỏi
đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?

 Nhóm hai thực hành cắt đoạn dây dài 6cm thành các
đoạn 2cm để tìm kết quả bài toán.
 Từ kết quả thực hành, nhóm 2 tóm tắt bài toán bằng
sơ đồ và giải bài toán.
TaiLieu.VN


TOÁN
Bài toán:

Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD dài 2cm. Hỏi
đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?

Tóm tắt:

Bài giải:

6cm
B

A

Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài
đoạn thẳng CD số lần là:

C

D
2cm

TaiLieu.VN

Muốn so sánh số lớn
gấp
mấy
lần
sốsố
bébé
tata
lấy
gấp
mấy
lần
số lớn
chia
số bé.
làm
thếcho
nào?

6 : 2 = 3 (lần)
Đáp số: 3 lần


TOÁN
SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ

LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH

TaiLieu.VN


LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH
Bài 1:

Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu
xanh gấp mấy lần số hình tròn màu vàng?

a.

TaiLieu.VN

b.

c.

6 lần

2 lần

16 lần

3 lần

3 lần

12 lần

2 lần

6 lần

4 lần


LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH
Bài 1:

a.
b.

Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu
xanh gấp mấy lần số hình tròn màu vàng?
6 : 2 = 3 (lần)

6 : 3 = 2 (lần)

c.
16 : 4 = 4 (lần)
TaiLieu.VN


TOÁN
SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ
Bài 2: Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số
cây cam gấp mấy lần số cây cau?
Tóm tắt:
Bài giải
20 cây

Cam:
Cau:
5 cây

TaiLieu.VN

Số cây cam gấp số cây
cau với số lần là :
20 : 5 = 4 (lần)
Đáp số : 4 lần


TOÁN
SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ
Bài 3: Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng
6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?
Tóm tắt:
Bài giải
Lợn: 42 kg
Ngỗng: 6kg
Lợn gấp ?...lần ngỗng

TaiLieu.VN

Con lợn gấp con ngỗng
số lần là :
42 : 6 = 7 (lần)
Đáp số : 7 lần


TOÁN
SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ

Củng cố - dặn dò
Chia nhóm
Tìm số A gấp số B mấy lần?
1) A = 35 ; B = 7

2) A = 35 ; B = 5

3) A = 56 ; B = 8

4) A = 56 ; B = 7

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×