Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 21: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Môn toán 3
So sánh số lớn
gấp mấy lần số bé


Bài cũ :
Đ

S

125
4
500

107
x
7
709
749

x


Đ

Đ
S


TOÁN
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Trang
57


Toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Bài toán : Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD dài 2cm. Hỏi
đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD ?
Tóm tắt

6cm
B

A
D

C

2cm

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn
thẳng CD số lần là:

:

= 3 (lần)

Đáp số : 3 lần
Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm như thế nào ?
Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho
số bé.


Toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Trả lời câu hỏi : Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn
màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng ?
a)

Số hình tròn màu
3 lần
xanh gấp ……
số hình tròn màu
trắng.

b)

Số hình tròn màu
2 lần
xanh gấp ……
số hình tròn màu
trắng.

c)

Số hình tròn màu
4 lần
xanh gấp ……
số hình tròn màu
trắng.


Toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số
cây cam gấp mấy lần số cây cau?
Tóm tắt
Cau :

5 cây

Cam :
20 cây
Bài giải
Số cây cam gấp cây cau số lần là :
20 : 5 = 4 ( lần )
Đáp số : 4 lần


Toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Một con lợn cân nặng 42kg, một con ngỗng cân
nặng 6kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mầy lần con
ngỗng ?
Tóm tắt

42 kg

Con lợn:
Con ngỗng:

6 kg

Bài giải

Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là :
42: 6 = 7 (lần )
Đáp số : 7 lần


Toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Tính chu vi :
a)Hình vuông MNPQ ;

Q

3cm

P

D

B

5cm

3cm

3cm

A

4cm

3cm

M

b)Hình tứ giác ABCD.
3cm
N

6cm

C

Muốn tính chu vi của một hình, ta tính tổng độ dài các cạnh
của hình đó.


Toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Tính chu vi :
a)Hình vuông MNPQ ;
M

3cm

N
Giải
3cm

3cm

Q

3cm

P

Chu vi hình vuông MNPQ là :
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
Hay 3 x 4 = 12 (cm)
Đáp số : 12cm


Toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Chọn câu trả lời đúng :
Bao lúa 63kg cân nặng gấp mấy lần bao lúa 7kg?
A. 9 kg

B. 56 lần

C. 9 lần

D. 56 kg


Toán: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho
số bé.

Chọn câu trả lời đúng:
Sợi dây 60dm dài gấp mấy lần sợi dây 3dm?
A. 2 lần

B. 20 lần

C. 57 lần

D. 3 lần


 Làm bài 4b (trang 57)
 Thuộc cách so sánh số lớn
gấp mấy lần số bé.
 Chuẩn bị bài : Luyện tập
(trang 58).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×