Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 21: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

TaiLieu.VN


Toán

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Kiểm tra bài cũ
1. Tìm x:
2. a)
Mỗi
120 cái kẹo. Hỏi b)
4 hộp
thế có
X hộp
: 3 =có212
X : 5như
= 141
bao nhiêu
kẹo x? 3
X cái

= 212
X = 141 x 5
X = 636
X = 705
Bài giải
Tóm tắt
1 hộp: 120 cái kẹo

Số cái kẹo 4 hộp như thế có là:

4 hộp: …? cái kẹo

120 X 4 = 480 (cái kẹo)

TaiLieu.VN

Đáp số:

480 cái kẹo


Toán

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD
dài 2cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn
thẳng CD ?
Bài giải
Tóm tắt
6cm
Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ
dài đoạn thẳng CD một số lần là.
B
A
6 : 2 = 3 (lần)
C
D
Đáp Số 3 (lần)
2cm
Trong
Muốnbài
so toán
sánhnày,
số số
lớngấp
là mấy
Số số
bé là
lớn
mấy?lần
mấy?
bé ta thực
hiện
như thế nào?
TaiLieu.VN


Toán

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bước giải:

Muốn so sánh số lớn
gấp mấy lần số bé ta
thực hiện như thế
nào?
Xác định số lớn, số bé.
Lấy số lớn chia cho số bé.

TaiLieu.VN


Toán

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1: Trả lời câu hỏi: Trong mỗi hình dưới đây,
số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn
màu trắng?
a)

TaiLieu.VN

b)

c)


Bài 2: Trong vườn có 5 cây cau và 20
cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần
số cây cau ?

Tóm tắt
20 cây
cam
cau

TaiLieu.VN

5 cây

Bài giải
Số cây cam gấp số cây
cau một số lần là:
20 : 5 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lần


Bài 3: Một con lợn cân nặng 42 kg, một
con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn
cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?
Tóm tắt
42kg
Lợn
Ngỗng

TaiLieu.VN

6kg

Bài giải
Con lợn nặng gấp con
ngỗng một số lần là:
42 : 6 = 7 (lần)
Đáp số: 7 lần


Bài 4: Tính chu vi:
a) Hình vuông MNPQ
b) Hình tứ giác ABCD
3cm

Q

TaiLieu.VN

3cm

5cm

3cm

B

N
3c
m

M

A

4cm

D
3cm

P

6cm

C


Bài tập củng cố

?

42 gấp mấy lần 7 ?

5

A

BB
C

TaiLieu.VN

7

6


Bài tập củng cố

? Số lớn là 63, số bé là 7. Số lớn gấp mấy
lần số bé?

Muốn
so9sánh số lớn
AA
gấp mấy lần số bé ta
thực hiện như thế
nào?
B
C

TaiLieu.VN

7

8


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×