Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 21: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Kiểm
tra bài cũ: “Luyện tập”

Bài 1: Tính
X : 5 = 141
X = 141 x 5
X = 705
Bài 2: Mỗi hộp có 120 cái kẹo. Hỏi 4 hộp có bao nhiêu cái kẹo?
Bài giải
Số cái kẹo trong 4 hộp là:
120 x 4 = 480 (cái kẹo)
Đáp số: 480 cái kẹo
TaiLieu.VNBài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Bài toán: ẹoaùn thaỳng AB daứi 6cm, ủoaùn thaỳng
CD daứi 2cm. Hoỷi ủoaùn thaỳng AB daứi gaỏp maỏy
laàn ủoaùn thaỳng CD?

Tóm tắt
6cm

C

2cm

TaiLieu.VN

---

---

A

D

B


Bài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Bài toán: ẹoaùn thaỳng AB daứi 6cm, ủoaùn thaỳng
CD daứi 2cm. Hoỷi ủoaùn thaỳng AB daứi gaỏp maỏy
laàn ủoaùn thaỳng CD?

Tóm tắt
2cm

C
TaiLieu.VN

---

A

---

6cm

D

Bài giải
Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài
đoạn thẳng CD một số lần là:
B
6 : 2 = 3 (lần)
Đáp số: 3 lần


Bài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta
phải làm thế nào?

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số
bé, ta lấy số lớn chia cho số bé.
TaiLieu.VN


Thư Giãn

TaiLieu.VN


Bài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Thực hành
Bài 1. Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn
màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu
trắng?

a)
c)

TaiLieu.VN

b)


Bài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Thực hành

Bài 1. Trong mỗi hình dưới đây, số
hình tròn màu xanh gấp mấy lần số
hình tròn màu trắng?
a)
6 : 2 = 3 (lần)
TaiLieu.VN


Bài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Thực hành

Bài 1. Trong mỗi hình dưới đây, số
hình tròn màu xanh gấp mấy lần số
hình tròn màu trắng?
b)

TaiLieu.VN

6 : 3 = 2 (lần)


Bài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Thực hành
Bài 1. Trong mỗi hình dưới đây, số
hình tròn màu xanh gấp mấy lần số
hình tròn màu trắng?
c)
TaiLieu.VN

16 : 4 = 4 (lần)


Bài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Thực hành
Bài 2. Trong vườn có 5 cây cau và 20
cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần
số cây cau?
Bài giải
Số cây cam gấp số cây cau số lần là:
20 : 5 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lần

TaiLieu.VN


Bài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Thực hành
Bài 3. Một con lợn nặng 42kg, một con ngỗng
nặng 6kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần
con ngỗng?

Bài giải
Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là:
42 : 6 = 7 (lần)
Đáp số: 7 lần

TaiLieu.VN


Bài dạy : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Bài 4. Tính chu vi:
a. Hình vuông MNPQ;
3cm

3cm

M 3cm N
Q 3cm

P

b. Hình tứ giác ABCD;
3cm

D
TaiLieu.VN

6cm

B
5cm

m
A 4c

C


Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số
bé, ta phải làm thế nào?
Trò chơi:

TaiLieu.VN

Ai nhanh hơn


Nhận xét – Dặn dò:
Nhận xét tiết học, tuyên dưương.
Chuẩn bị bài sau: Luyện tập

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×