Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 22: Bảng chia 8

TOÁN

TaiLieu.VNTOÁN

Cho số 8.
Hãy gấp số 8 lên 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần.

TaiLieu.VN


TOÁN

8 X 3 = 24

TaiLieu.VNTOÁN

8 X 3 = 24
24 : 8 = 3
TaiLieu.VN


TOÁN

8 X 3 = 24
24 : 8 = 3

8
16
24
32
40

:8
:8
:8
:8
:8

=1
=2
=3
=4
=5

48 : 8 = 6
56
64
72
80
TaiLieu.VN

:8 =7
:8 =8
:8 =9
: 8 = 10


TOÁN
8
16
24
32
40

:8
:8
:8
:8
:8

=1
=2
=3
=4
=5

48 : 8 = 6
56
:
64
72
80
TaiLieu.VN

:8 =7
: 8 =8
:8 =9
: 8 = 10


TOÁN

Bài 1/59: S
Bài 2/59: S
8 x 6 = 48
48 : 8 = 6
48 : 6 = 8
Bài 3/59: V
Bài 4/59: V

TaiLieu.VN

8 x 3 = 24
24 : 8 = 3
24 : 3 = 8

8
16
24
32
40

:8
:8
:8
:8
:8

=1
=2
=3
=4
=5

48 : 8 = 6
56
:
64
72
80

:8 =7
: 8 =8
:8 =9
: 8 = 10


Bài 3/59: V
Bài giải
Mỗi mảnh vải dài số mét là:
32 : 8 = 4 (m)
Đáp số: 4 m
Bài 4/59: V
Bài giải
Số mảnh vải cắt được là:
32 : 8 = 4 (mảnh)
Đáp số: 4 mảnh vải

TaiLieu.VN


TOÁN

Bài 1/59: S
Bài 2/59: S
8 x 6 = 48
48 : 8 = 6
48 : 6 = 8
Bài 3/59: V
Bài 4/59: V

TaiLieu.VN

8 x 3 = 24
24 : 8 = 3
24 : 3 = 8

8
16
24
32
40

:8
:8
:8
:8
:8

=1
=2
=3
=4
=5

48 : 8 = 6
56
:
64
72
80

:8 =7
: 8 =8
:8 =9
: 8 = 10


48 : 8 = 8

TaiLieu.VN

64 : 8 = 8
…...

8 = 4
32 : …..
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×