Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 24: Bảng nhân 9

MÔN: TOÁN ( LỚP 3 )

BẢNG NHÂN 9

TaiLieu.VN


Toán

• KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Đọc bảng nhân 8

TaiLieu.VN


Giới thiệu bài mới
Toán
Bảng nhân 9

TaiLieu.VN



Hình thành bảng nhân
9 được lấy 1 lần, ta viết :

9x1 = 9

9 x1 = 9

9 x 2 = 18

9 được lấy 2 lần, ta có:
9x2=

9 + 9 = 18

Vậy : 9 x 2 = 18

9 x 3 = 27
9 x 4 =…
9 x 5 =…
9 x 6 =…

9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27
Vậy : 9 x 3 = 27
TaiLieu.VN

9 x 7 =…
9 x 8 =…
9 x 9 =…
9 x 10 =…


Hình thành bảng nhân
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
TaiLieu.VN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

9
18

27
36
45
54
63
72
81
90

Cột
thứ 1

Cột
thứ 2
Có điều gì
thú vị về
các cột số ?

Cột thư
3


Học thuộc bảng nhân

TaiLieu.VN

9x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90


Học thuộc bảng nhân

TaiLieu.VN

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

x 1 =9
x 2 = 18
x 3 = 27
x 4 = 36
x 5 = 45
x 6 = 54
x 7 = 63
x 8 = 72
x 9 = 81
x 10 = 90


Học thuộc bảng nhân

TaiLieu.VN

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

x 1 =9
x 2 = 18
x 3 = 27
x 4 = 36
x 5 = 45
x 6 = 54
x 7 = 63
x 8 = 72
x 9 = 81
x 10 = 90


Học thuộc bảng nhân
9
9
9
9
9
9
9
9
9
TaiLieu.VN

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

9
18
27
36
45
54
63
72
81


Luyện tập

TaiLieu.VN


Bài 1) Tính nhẩm :

TaiLieu.VN

9 x 4 = 36
9x1= 9
9 x 3 = 27

9 x 2 = 18
9 x 7 = 63
9 x 6 = 54

9 x 5 = 45
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81

9 x10 = 90
0x9 = 0
9x0 = 0


Bài 2 ) Tính
a) 9 x 6 + 17 =
54 + 17 = 71
9x3x2 =
27 x 2 = 54

TaiLieu.VN

b) 9 x 7 - 25 =
63 - 25 = 38
9x 9:9 =
81 : 9 = 9


Bài 3) Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9
bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?
Tóm tắt :
1 tổ : 9 bạn
3 tổ : ..... bạn ?
Giải

Số bạn học sinh của lớp 3B có là :
9 x 3 = 27 ( bạn )
TaiLieu.VN

Đáp số : 27 bạn


Toán

Bảng nhân 9
Bài 4) Đếm thêm 9 rồi điền số thích hợp vào ô trống :

1 2
9
8 7

TaiLieu.VN

36

45 54 63 72

8
1

90


Kính chúc quí thầy cô
sức khoẻ, hạnh phúc

TaiLieu.VN



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×