Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 26: Bảng chia 9

Trường Tieåu hoïc Ninh Ña

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Toaùn:

TaiLieu.VN


Toaùn:

TaiLieu.VN

99 X33 =
27
:93
=

2 27


Toaùn:

TaiLieu.VN

9 x 1
9

=

9 x 2
18

=

9 x 3
27

=

9 x 4
36

=

9 x 5
45

=

9 x 6
54

=

9 : 9 =
1
18
2
27
3
36
4
45
5
54
663
7
72
8
81
990

: 9 =
: 9 =
: 9 =
: 9 =
: 9 =
: 9 =
: 9 =
: 9 =
: 9 =


Toaùn:

TaiLieu.VN

9
1

:

9

=

18
2

: 9

=

27
3

: 9

=

36
4

: 9

=

45
5

: 9

=

54
6

: 9

=


Toaùn:

9

TaiLieu.VN

: 9

= 1


Toaùn:

TaiLieu.VN


Toaùn:

Bµi1:TÝnh nhÈm
18 : 92=
63
5 :9=
45 : 91=
63 : 7 =
9:9=
72 : 8 =
TaiLieu.VN

3:9=
27
8
72
10: 9 =
90 : 9 =

6
4
9

54 : 9 = 7
9
36 : 9 = 9
81 : 9 =


Toaùn:

Bµi 2: TÝnh nhÈm:
9 x 5 45
=
x8=
59
5
45 : 9 =
9
72 : 9 =
45 : 5 =
72 : 8 =
TaiLieu.VN

954
x6 =

6
549: 9 =

63 9 x 7 = 72
8
7
9 63 : 9 = 9

54 : 6 =

63 : 7 =


Toaùn:

Bµi 2: TÝnh nhÈm:
99 x
=
5 540
9 5
59 x 8 =
45 5
: 99
9=
72 : 9 =
45 : 5 =
72 : 8 =
TaiLieu.VN

54x 6 =
9
6
54
9: 9 =

63 9 x 7 = 72
8
7
9 63 : 9 = 9

54 : 6 =

63 : 7 =


Toán:

Bài 3: Có 45 kg gạo, chia đều
vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao
nhiêu ki-lô-gam
gạo ?
Tóm tắt:
9 túi : 45
1 túi : . . .

kg
kg ?

Bài giải:
Mỗi túi đựng là:
45 : 9 = 5( kg )
TaiLieu.VN

Đáp số: 5 kg.


Toán:
Bài4: Có 45kg gạo chia vào các túi,
mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu
túi gạo ?
Tóm tắt:
9kg : 1 túi
45kg :. . . túi ?
Bài giải:
Số túi gạo có là:
45 : 9 = 5( túi )
TaiLieu.VN

Đáp số: 5 túi.


Toán:

Bài 3:
Tóm tắt:
9 túi : 45kg
1 túi :. . .kg ?

Bài giải:
Mỗi túi đựng là:
45 : 9 = 5( kg )
Đáp số: 5kg.

TaiLieu.VN

Bài 4:
Tóm tắt:
9kg : 1 túi
45kg:….. . túi?

Bài giải:
Số túi gạo có là:
45 : 9 = 5( túi )
Đáp số: 5
túi.


Toaùn:

Trß ch¬i
hän hoa ®o¸n sè

72 :
= 8
54
6

9
: 9=

81
= 9

TaiLieu.VN

63 :
7

:

9

9

=


Toaùn:

TaiLieu.VN

9 : 9

=

1

18 : 9

=

2

27

: 9

=

3

36

: 9

=

4

45

: 9

=

5

54

: 9

=

6

63

: 9

=

7

72

: 9

=

8

81

: 9

=

9

90

: 9

=


Toán:

- Các em học thuộc
bảng chia 9
- Chuẩn bò bài :
Luyện tập

TaiLieu.VN


CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×