Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 26: Bảng chia 9

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN TOÁN LỚP 3
BẢNG CHIA 9


Bảng chia 9
.Giúp học sinh hiểu được
mối quan hệ giữa phép
nhân với 9 và phép chia
cho 9 (phép tính chia
cho 9 chính là phép tính
ngược của phép nhân
với 9 ) .
. Học sinh vận dụng để lập
bảng chia 9 .

TaiLieu.VN

 Cách thiết kế :Chia thành 7 Slide
– Slide 1: Tên đề bài
– Slide 2: Giới thiệu chung
– Slide 3: Giới thiệu bảng
chia 9 .
– Slide 4: Bài tập 1
– Slide 5: Bài tập 2
– Slide 6: Bài tập 3
– Slide 7: Bài tập 4


Bảng chia 9

Hãy dùng phép tính nhân tìm
số chấm tròn của cả 3 tấm bìa?

9 x 3 =27
27 : 9 =3
Dựa vào bảng nhân 9 hãy lập bảng chia 9

9:9 =

1

18 : 9 =

2

27 : 9 =

3

36 : 9 =

4

45 : 9 =

5

54 : 9 =

6

63 : 9 =

7

72 : 9 =

8

81 : 9 =

9

90 : 9 = 10


Bài 1 :

18 : 9 = 2
45 : 9 = 5
9:9=1

Tính nhẩm :
27 : 9
=
72 : 9
=
90 : 9
=

3

63 : 9 = 7

8

63 : 7 = 9

10

72 : 8 = 9


Bài 2 :

9x5=4
5
45 : 9 = 5
45 : 5 = 9

Tính nhẩm :
9 x 6 = 54
54 : 9
=
54 : 6
=

TaiLieu.VN

9 x 8 = 72

6

72 : 9 = 8

9

72 : 8 = 9


Bài 3 :

Tóm tắt :

Có 45 kg gạo , chia đều vào 9 túi . Hỏi
mỗi túi có bao nhiêu ki- lô- gam gạo ?

Có : 45 kg gạo
Chia đều vào 9 túi
Hỏi : 1 túi ..... kg gạo ?
Bài giải :
Số ki -lô- gam gạo trong mỗi túi là :
45 : 9 = 5 ( kg )
Đáp số : 5 kg gạo


Bài 4 :

Có 45 kg gạo chia đều vào các túi ,
mỗi túi có 9 kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo ?

Tóm tắt :

Có : 45 kg gạo
Mỗi túi có 9 kg
Hỏi có ....túi gạo ?
Bài giải :
Số túi gạo có là :
45 : 9 = 5 ( túi )
Đáp số : 5 túi gạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×