Tải bản đầy đủ

Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
HỘI THI GVDG CẤP THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY
Họ và tên người dạy:.................................................................................................................................................................................
Nơi công tác: Trường THCS .................................................................................................................................... .......................
Môn: ........................................................... Lớp: ................ ; Trường THCS ........................................................ .....................
Tên bài dạy: ............................. ............................. ......................................................................................... Tiết: ...................................
CÁC

CÁC YÊU CẦU

MẶT

1***
Nội
dung


2
3

Phương
pháp

4***
5
6*

Phương
tiện

7
8

Tổ chức
9 **
Kết quả

10

ĐIỂM

Chính xác khoa học (Khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường
chính trị).
Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm.
Liên hệ với thực tế (nếu có); có tính giáo dục.
Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của
kiểu bài lên lớp.
Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học.
Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội
dung của kiểu bài lên lớp.
Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo
án hợp lý.
Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các
phần, các khâu.
Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội
dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học.
Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.

Điểm tổng cộng: ............../ 20

Xếp loại giờ dạy : ......................................

Nhận xét ưu điểm, tồn tại chính:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Lệ Thủy, ngày ......... tháng năm 2013
Người đánh giáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×