Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 27: Chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Bài cũ:
Đặt tính rồi tính:

TaiLieu.VN

91 : 7 = ?

89 : 2 = ?

91 7

89

2


7

8

44

13

21

09

21

8

0

1


CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

78 : 4 = ?
• 7 chia 4 được 1, viết 1.
78 4
4
19
1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3.
38
• Hạ 8, được 38; 38 chia 4 được 9, viết 9.
36
9 nhân 4 bằng 36; 38 trừ 36 bằng 2.
2
78 : 4 = 19 (dư 2)

TaiLieu.VN


CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

* Luyện tập:
Bài 1: Tính:

TaiLieu.VN

a)

77

2

87

3

86

6

b)

69

3

85

4

97

7


CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

* Luyện tập:
Bài 2: Một lớp học có 33 học sinh, phòng học
của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần
có ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ?
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi
gì ?

TaiLieu.VN


CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

* Luyện tập:
Tóm tắt:
2 học sinh: 1 cái bàn
33 học sinh cần ít nhất: ... cái bàn ?
Bài giải:
Số bàn để 33 học sinh ngồi là:
33 : 2 = 16 (cái bàn) và dư 1 học sinh.
Vậy số bàn cần có ít nhất là:
16 + 1 = 17 (cái bàn)
Đáp số: 17 (cái bàn)

TaiLieu.VN


CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

* Luyện tập:
Bài 4: Cho 8 hình tam giác,
mỗi hình như hình bên:
Hãy xếp thành hình
vuông:

TaiLieu.VN


CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

* Luyện tập:
Bài 4:

TaiLieu.VN


CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

78 : 4 = ?
• 7 chia 4 được 1, viết 1.
78 4
4
19
1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3.
38
• Hạ 8, được 38; 38 chia 4 được 9, viết 9.
36
9 nhân 4 bằng 36; 38 trừ 36 bằng 2.
2
78 : 4 = 19 (dư 2)

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×