Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 29: Giới thiệu bảng nhân

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI TIẾN

Trường tiểu học Hưng Đông
Ngày dạy: 8/12/2009


Kiểm tra bài cũ
Bài 1 (SGK/ 73) : Tính
420 6
361 3

TaiLieu.VN

Bài 2 (SGK/ 73):
Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày.
Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?
Bài giải:
Ta thực hiện phép tính chia:
365 : 7 = 52 (dư 1)
Vậy: Năm đó gồm 52 tuần lễ và 1 ngày
Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngàyToán
Giới thiệu bảng nhân

TaiLieu.VN

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6
12 15
18 21
9
24 27
30
4 4 8 1212 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72
72
80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Toán
Giới thiệu bảng nhân

Bài 1: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu)
5
6

TaiLieu.VN


Toán
Giới thiệu bảng nhân

TaiLieu.VN

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
1
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
12 15
18 21
9
24 27
30
3 3 6
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
36 42
54 60
48
30
6 6 12 18 24 30
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Toán
Giới thiệu bảng nhân

Bài 1: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu)
5
6

TaiLieu.VN

30

4

7
6

7

9
8


Toán
Giới thiệu bảng nhân

TaiLieu.VN

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
1
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
12 15
18 21
9
24 27
30
3 3 6
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
36 42
54 60
42 48
30
6 6 12 18 24 30
56 63 70
28 35 42 49
7 7 14 21 28
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Toán
Giới thiệu bảng nhân

Bài 1:
Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):
5
6

TaiLieu.VN

30

4

7
6

42

7

28

9
8

72


Toán
Giới thiệu bảng nhân

Bài 2:

Số ?

Thừa
số

2

2

2

7

7

7

10

10

9

Thừa
số

4

4

4

8

8

8

9

9

10

8

8

8

56

56

56

90

90

90

Tích

TaiLieu.VN


Toán
Giới thiệu bảng nhân

Bài 3:
Tóm tắt:
8 huy chương

Số huy chương vàng:
Số huy chương bạc :

TaiLieu.VN

? huy chương


Toán
Giới thiệu bảng nhân
3

Bài giải
Số huy chương bạc giành được là:
8 x 3 = 24 ( huy chương)
Đội tuyển đó đã giành được số huy chương là:
8 + 24 = 32 (huy chương)
Đáp số: 32 huy chương

TaiLieu.VN


Toỏn
Gii thiu bng nhõn
3

Bi gii
Biểu thị số huy chơng là 1 phần, số huy chơng
bạc là 3
phần nh thế.
Tổng số phần bằng nhau là:
1 + 3 = 4 (phần)
Đội tuyển đó giành đợc tất cả số huy chơng là:
8 x 4 = 32 (huy chơng)
Đáp số: 32 huy chơng

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×