Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 30: Giới thiệu bảng chia

VỀ THĂM LỚP VÀ DỰ GIỜ LỚP 3D: TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN


TaiLieu.VN


Toán
1. Kiểm tra bài cũ:
H: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống?

5

7

7

49

8

40


4
12

3


Toán


Toán:

Giới thiệu bảng chia

:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10
0

Cột những số chia
TaiLieu.VN

Hàng
thương của
2 số

Mỗi số
trong một ô
là số bị
chia


Toán:

Giới thiệu bảng chia

:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10
0

12 : 4 = ?
- Từ số 4 ở cột
1 theo chiều
mũi tên sang
phải theo số
12.
- Từ số 12
theo chiều
mũi tên lên
hàng 1 gặp
số 3.
-Ta có: 12 : 4 = 3
Hoặc: 12 : 3 = 4


Toán
Giới thiệu bảng chia
H: Hãy tìm thương của
một số phép tính trong
bảng ?

TaiLieu.VN


Toán: Giới thiệu bảng chia
:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10
0

TaiLieu.VN

12 : 4 = ?
- Từ số 4 ở cột
1 theo chiều
mũitên sang
phải theo số
12.
- Từ số 12
theo chiều
mũi tên lên
hàng 1 gặp
số 3.
-Ta có: 12 : 4 = 3
Hoặc: 12 : 3 = 4


Toán:

Giới thiệu bảng chia
Bài tập thực hành

Bài 1: Dùng bảng chia để tìm số thích hợp vào
ô trống
Mẫu:

6
TaiLieu.VN

7

5
30

6

42

4

7

28 8

9

72


Toán: Giới thiệu bảng chia
Bài 2: Số ?
Số

bị
chia

16 45 24 21 72 72

Số chia 4
Thương

TaiLieu.VN

4

5

9

4

7

6

3

9

8

81 56 54

9

9

7

6

8

9

8

9


Bài 3:

Toán: Giới thiệu bảng chia

Tóm tắt :

132 trang

Tổng số trang:
Đã đọc:
Còn phải đọc? trang

? trang

Bài giải
Số trang sách Minh đã đọc là:
132 : 4 = 33 ( trang )

Số trang sách Minh còn phải đọc là;
132 – 33 = 99 ( trang )
TaiLieu.VN

Đáp số: 99 trang.


Trò chơi : Ai nhanh, ai khéo
Với 8 hình tam giác sau hãy xếp thành hình
chữ nhật

TaiLieu.VN


Toán:

Giới thiệu bảng chia

- Ôn cách tra bảng
chia, chuẩn bị tốt cho
bài luyện tập giờ sau.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×