Tải bản đầy đủ

Báo cáo cơ quan văn hoá

PHÒNG GD - ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Số: /BC-TrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự dó - Hạnh phúc

Hồng Thủy, ngày 27 tháng 9 năm 2013

BÁO CÁO
Đánh giá thành tích công nhận Danh hiệu “Đơn vị văn hoá”
Thực hiện Quyết định số 412/QĐ-LĐLĐ ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Liên đoàn
Lao động tỉnh Quảng Bình về ban hành quy định tiêu chuẩn, biểu điểm, trình tự, thủ tục
xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá", "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá". Thực hiện
Công văn số 92/CV-LĐ ngày 13/9/2013 của Liên đoàn Lao động huyện Trường THCS
Hồng Thủy đánh giá thành tích “cơ quan văn hoá” như sau:
PHẦN I. TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ
- Tổng số cán bộ giáo viên : 40 người

- Số lớp: 16
* Cơ sở vật chất:
Trường có diện tích: 13000 m2
- Số phòng học: 8
- Số phòng kiên cố cao tầng: 8
+ Phòng thư viện:
01
Diện tích: 80 m2
+ Phòng thiết bị:
01
Diện tích: 54 m2
+ Phòng thực hành:
04
Diện tích: 216 m2
+ Văn phòng nhà trường:
01
Diện tích: 74 m2
+ Phòng Ban giám hiệu:
02
Diện tích: 24 m2
+ Phòng đội :
01
Diện tích: 24 m2
+ Phòng truyền thống
01
Diện tích: 54 m2
* Truyền thống của đơn vị:
Năm học 2008 - 2009 Tập thể lao động tiên tiến
Năm học 2009 - 2010 Tập thể lao động tiên tiến
Năm học 2010 - 2011 Tập thể lao động tiên tiến
Năm học 2011 - 2012 Tập thể lao động xuất sắc.
Năm học 2012 - 2013 Tập thể lao động tiên tiến
Tháng 9 năm 2011 trường được UBND tỉnh kiểm tra và công nhận trường đạt chuẩn
quốc gia.
PHẦN II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2012
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm học 2012 - 2013, trường THCS Hồng Thuỷ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị được đề ra trong Hội nghị đầu năm học:
a. Về số lượng:
- Tỉ lệ tuyển sinh lớp 6: 100%.


- Tỉ lệ bỏ học trong hè và trong năm: 0
- Đạt tỉ lệ phổ cập THCS năm 2004. Tỉ lệ phổ cập năm 2013 đạt 97,7%
b. Về chất lượng giáo dục:
- Đạt và vượt chỉ tiêu đề ra theo chất lượng vùng 2.
- Tỉ lệ học sinh lên lớp: 99,8%.
- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: 97,5%.
- Thi tuyển sinh THPT: xếp thứ 19 trong toàn Huyện.
c. Tham gia các hội thi:
- Học sinh giỏi: Cấp huyện: Có 24 em đạt giải cá nhân - Có 02 giải Nhì đồng đội
môn Anh 7 và Toán 7, 02 giải ba môn Sinh 8 và Sử 8. Cấp tỉnh có 4 em đạt giải (1 nhì, 2
ba, 1 KK).
d. Về đội ngũ giáo viên:
100% giáo viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo qui định của luật giáo dục.
Kết quả xếp loại công chức: Tốt: 16 ; Khá: 22; Trung bình: 02 (Hợp đồng)
CSTĐ Cấp cơ sở: 01;
Giáo viên đạt LĐTT: 33
Các đoàn thể:
+ Chi bộ trong sạch vững mạnh.
+ Công đoàn vững mạnh.
+ Chi đoàn vững mạnh.
+ Liên đội vững mạnh xuất sắc.
Phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực” xếp loại tốt
d. Kết quả thi đua:
Năm học 2012 - 2013, trường được công nhận danh hiệu: "Tập thể lao động tiên
tiến".
2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hoá công sở
Trong nhiều năm qua, trường THCS Hồng Thuỷ luôn luôn có ý thức xây dựng đời
sống văn hoá lành mạnh trong đơn vị. Lãnh đạo nhà trường xác định trong đội ngũ nhiệm
vụ xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh trong giai đoạn mới hiện nay là vấn đề cần
thiết.
Mỗi thành viên trong đơn vị chấp hành triệt để các cuộc vận động của mặt trận Tổ
quốc, Công đoàn và các ban ngành đoàn thể về xây dựng đời sống văn hoá trong cơ quan.
Xây dựng qui chế hoạt động cơ quan dựa trên Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2
tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về ban hành qui chế văn hoá công sở tại các
cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 56/2007/CT-BGD ĐT ngày 2 tháng 10 năm
2007 về tăng cường công tác phòng chống thuốc lá trong ngành giáo dục. Đời sống văn
hoá tinh thần ngày càng được hoàn thiện và nâng cao; có các thiết chế văn hoá, thể thao,
tủ sách, các loại báo chí và tạp chí và được tổ chức hoạt động thường xuyên, có nề nếp.
Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, nhân dân địa phương và gương
mẫu thực hiện tốt các quy định của địa phương sở tại. Tích cực tuyên truyền, tham gia có
hiệu quả các hoạt động từ thiện.


Trường luôn luôn tươi xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, hợp lý, luôn được bảo
vệ và chăm sóc chu đáo. Môi trường cảnh quan thoáng mát. Trong liên tục nhiều năm đạt
chuẩn trường xanh, sạch, đẹp do phòng giáo dục công nhận.
Tồn tại: trong năm học có 01 cán bộ giáo viên vi phạm pháp lệnh dân số và kế hoạch
hoá gia đình.
Kết quả đạt được của đơn vị:
97% gia đình cán bộ giáo viên đạt danh hiệu gia đình nhà giáo văn hoá.
100% cán bộ giáo viên chấp hành tốt qui định, yêu cầu nơi cư trú.
3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.
Nhà trường đã tổ chức phổ biến quán triệt kịp thời các đường lối, chủ trương, Nghị
quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức
Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho đoàn viên lao
động.
Tất cả cán bộ, công chức, viên chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Nhà trường không có cán bộ đoàn viên lao động vi phạm pháp luật xử lý từ hình
thức cảnh cáo trở lên. Trong năm qua cơ quan không có đơn thư khiếu tố, khiếu nại vượt
cấp, trái pháp luật, hoặc vi phạm pháp luật, kỷ luật hoặc sai sót nghiêm trọng trong sinh
hoạt và công tác... Cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan đã chấp hành nghiêm kỷ
luật phát ngôn, không tiết lộ những thông tin chưa được phép phổ biến, không làm lộ bí
mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân theo quy
định của Pháp luật hiện hành.
Nhà trường đã lãnh đạo tốt việc ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với những hành
vi sai trái, lệch lạc với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.
Thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước
và các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng, tích cực đấu
tranh, chống tham nhũng.
Đã thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế chi tiêu
nội bộ. Không cửa quyền, hách dịch, không tham ô lãng phí của công, không vi phạm
pháp luật không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng.
Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên có ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài sản của cơ quan
đơn vị cũng như lớp mình phụ trách
Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được
giao.
PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013
Năm 2013 Trường THCS Hồng Thủy sẽ cố gắng phấn đấu nỗ lực để tiếp tục xây
dựng và giữ vững danh hiệu Đơn vị “Cơ quan văn hóa”
Tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng mũi nhọn và
xây dựng nếp sống văn hóa.
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:


Tổ chức quán triệt thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của ngành, phát
động phong trào thi đua trong đơn vị để cho CBCCLĐ có ý thức phấn đấu vươn lên.
Tiếp tục động viên cán bộ, công chức viên chức lao động tham gia học tập, bồi
dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị.
Quán triệt đến từng cán bộ, công chức viên chức ý thức tổ chức kỷ luật trong lao
động, thực hiện nghiêm túc quy chế cảu cơ quan.
Phấn đấu không có cán bộ, công chức viên vi phạm các biểu hiện suy thái như tham
nhũng, tiêu cực trong đơn vị.
Ban thanh tra nhân dân tiếp tục làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ,
chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của Cán bộ, công chức lao động.
Chỉ đạo cán bộ, công chức viên làm tốt công tác viết Sáng kiến kinh nghiệm và áp
dụng vào thực tiễn trong đơn vị cũng như trong ngành có hiệu quả cao.
2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở.
Thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở
Tiếp tục tăng trưởng CSVC phù hợp với điều kiện của cơ quan để CBCCLĐ có đủ
điều kiện sinh hoạt VHVN - TDTT trong đơn vị.
Không có cán bộ công chức, viên chức vi phạm các tệ nạn xã hội.
Chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác sinh hoạt đúng định kỳ. Có ý thức tự
phê bình và phê bình thẳng thắn trong đơn vị.
Tuyên truyền, vận động CBCCLĐ không vi phạm Luật giao thông đường bộ dưới
mọi hình thức.
3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước.
Tổ chức cho Cán bộ công chức, viên chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước của địa phương để
CBCVC thực hiện nghiêm túc trong đơn vị và nơi cư trú.
Tiếp tục tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động mọi người tham gia thực hiện
các phong trào về đảm bảo ATGT
Quán triệt đến tận từng CBCCVC chấp hành tốt quy định của cơ quan đơn vị, không
tiết lộ những thông tin chưa được phép phổ biến, không làm lộ bí mật nội dung đơn thư
khiếu tố, khiếu nại của cơ quan, đơn vị.
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, trước khi
đưa vào thực hiện cần thông qua CBCCLĐ để lấy ý kiến góp ý dân chủ trong đội ngũ.
Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ tài sản, tài chính của cơ quan, sử dụng có hiệu quả
ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- LĐLĐ tỉnh (b/c);
- LĐLĐ huyện (b/c);
- Lưu: VT, CĐ.

Võ Thành Đồng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×