Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 31: Làm quen với biểu thức


Toán:

Kiểm tra bài cũ
Bài 1: ĐÆt tÝnh råi
tÝnh:
842 : 2

842 2
4 21
8
04
4
02
2
0


Toán :
Làm quen với biểu thức


1. Ví dụ về biểu thức
126 + 51; 62 – 11; 13 X 3; 84 : 4; 125 + 10 - 4; 45 : 5 + 7;
……...…là các biểu thức.
2. Giá trị của biểu thức
126 + 51 = 177. Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177.
125 + 10 - 4 = 131. Giá trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là 131.


Toán :

Làm quen với biểu thức
1.Ví dụ về biểu thức:
126 + 51; 62 – 11; 13 x 5; 84 : 4; 125 + 10 – 4; 45 : 5 + 7 … là các biểu thức.

2. Giá trị của biểu thức:
125 + 51 = 177. Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177
125 + 10 – 4 = 131. Giá trị của biểu thức 125 + 10 – 4 là 131

Bài 1: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu):
Mẫu: 284 + 10 = 294
Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.
b. 161 - 150 = 11
a. 125 + 18 = 143
Giá trị của biểu thức
Giá trị của biểu thức
161 - 150 là 11.
125 + 18 là 143.
d. 48 : 2 = 24
c. 21 X 4 = 84
Giá trị của biểu thức
Giá trị của biểu thức
48 : 2 là 24.
21 X 4 là 84.


Toán :

Làm quen với biểu thức

1.Ví dụ về biểu thức
5 126 + 51; 62 – 11; 13 x 5; 84 : 4; 125 + 10 – 4; 45 : 5 + 7 … là
các
2 biểu thức.
2. Giá trị của biểu thức
125 + 51 = 177. Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177
125 + 10 – 4 = 131. Giá trị của biểu thức 125 + 10 – 4 là 131
BÀI TẬP
Bài 1: Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau( theo mẫu):
Bài 2: Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào ?
a) 52 + 23
150
d)

75
86 : 2

e)

b)

84 - 32

52

53

120 x 3

c) 169 – 20 + 1
43
g) 45 + 5 + 3

360


- Các em về nhà luyện tập thêm
về tìm giá trị của biểu thức.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×