Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 31: Làm quen với biểu thức

Trường Tieåu hoïc Ninh Ña

TaiLieu.VN


Toaùn:

1.Tính:

a) 420 + 50=
470

TaiLieu.VN

b) 85 + 5 - 10
=
80


Toán:


1) Ví dụ về biểu thức
126 +
51
62 - 11
13 x
3

84 : 4
125 + 10 – 4

45 : 5
+7
...
TaiLieu.VN

là các biểu thức.


Toaựn:

2) Giaự trũ cuỷa bieồu
thửực
126
+ =
Giaự trũ cuỷa bieồu thửực 126 +
51
177. 51 laứ 177.
62 - 11= 51. Giaự trũ cuỷa bieồu thửực 62 11 laứ 51.
13 x =
Giaự trũ cuỷa bieồu thửực 13 x
3
39. 3 laứ 39.
84 : 4= 21. Giaự trũ cuỷa bieồu thửực 84 : 4
laứ 21.
45 : 5 = 16.Giaự trũ cuỷa bieồu thửực 45 : 5
+7
+ 7 laứ 16.
125+10 =13 Giaự trũ cuỷa bieồu
-4
1. thửực125+10-4 laứ 131.
TaiLieu.VN


Toán:

1) Ví dụ về biểu thức

126 + ; 62 - 11
; 13 x ; 84 : 4; 125 + 10 – 4
51
3
45 : 5 ; . . . là các biểu thức.
+7
2) Giá trò của biểu
thức
126 + 5117 Giá trò của biểu thức 126 +
=
7. 51 là 177.
125+10- 13 Giá trò của biểu
4=
1. thức125+10-4 là 131.
TaiLieu.VN


Toaùn:

TaiLieu.VN


Toán:

1.Tìm giá trò của mỗi biểu thức sau
( theo mẫu):
Mẫu: 284 + 10
294
=
Giá trò của biểu thức 284 +
10 là 294.
a) 125 + 18
= 143
Giá trò của biểu thức 125 +

=
b) 18
161
- 143.
11
150
Giá trò của
biểu thức 161 –
11.
c) 150
21 xlà
4= 84
Giá trò của biểu thức 21 x 4
TaiLieu.VN


Toán:

2. Mỗi biểu thức sau có giá trò là
số nào?
c) 169 – 20 +
a) 52 + 23
b) 84 - 32
1

150

75

d) 86 : 2
TaiLieu.VN

52

e) 120 x 3

53

43

36
0

g) 45 + 5 +
3


Toán:
Hôm nay các em học bài gì×?

Em hãy nêu một biểu thức ?

TaiLieu.VN


Toaùn:

TaiLieu.VN


Toán:

1) Ví dụ về biểu thức

126 + ; 62 - 11
; 13 x ; 84 : 4; 125 + 10 – 4
51
3
45 : 5 ; . . . là các biểu thức.
+7
2) Giá trò của biểu
thức
126 + 5117 Giá trò của biểu thức 126 +
=
7. 51 là 177.
125+10- 13 Giá trò của biểu
4=
1. thức125+10-4 là 131.
TaiLieu.VN


Toán:

Chuẩn bò bài: Tính giá trò của biểu
thức

TaiLieu.VN


CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×