Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật

PHÒNG GD&ĐT VĂN CHẤN
TRƯỜNG TH SÀI LƯƠNG


Toán
Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu đặc điểm hình vuông và hình chữ nhật?
- Hình

chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau
và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
- Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

TaiLieu.VN


Tiết 83:

TaiLieu.VNToán

Chu vi hình chữ nhật
1. Ví dụ:
A

4cm

3cm

B

• Chu

3cm
hoặc

C
• Muốn

4cm

vi hình chữ nhật ABCD là:
4 + 3 + 4 + 3 = 14 (cm)
(4 + 3) x 2 = 14 (cm)

D

tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với
chiều rộng ( cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

TaiLieu.VN


Toán

Chu vi hình chữ nhật
2. Luyện tập:
Bài 1. Tính chu vi hình chữ nhật có:
a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm;
b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13dm.

TaiLieu.VN


Toán

Chu vi hình chữ nhật
Bài 1. Tính chu vi hình chữ nhật có:
a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm
Chu vi hình chữ nhật là:
(10 + 5) x 2 = 30 (cm)
b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm
2dm = 20 cm
Chu vi hình chữ nhật là:
(20 + 13 ) x 2 = 66 (cm)
TaiLieu.VN


Toán

Chu vi hình chữ nhật
Bài 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 35 m,
Chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó.
Tóm tắt:
Chiều dài: 30m
Chiều rộng: 20m
Chu vi mảnh đất: ...m?

TaiLieu.VN

Bài giải
Chu vi mảnh đất là:
(35 + 20 ) x 2 = 100 (dm)
Đáp số: 100 dm


Toán

Chu vi hình chữ nhật
Bài 3. Khoanh vào trước câu trả lời đúng:
M

63cm
A

B

31cm
C

D

54cm

N

40cm
Q

P

A.Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
TaiLieu.VN


Toán

Chu vi hình chữ nhật
Bài 3. Khoanh vào trước câu trả lời đúng:
M

63cm
A

B

31cm
C

D

54cm

N

40cm
Q

P

A.Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
C .Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
TaiLieu.VN


Toán

Chu vi hình chữ nhật

Em hãy nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật?

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng
với chiều rộng ( cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×