Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật


Toán
Kiểm tra bài cũ:
1*
Em hãy nêu đặc
điểm của hình
vuông

* hình vuông có 4 góc vuông
và 4 cạnh bằng nhau
TaiLieu.VN


Toán
Kiểm tra bài cũ:
A
2*Trong
các hình dưới đây, hình nào là hình vuông ?
A

B


N
M

D

C

E

G

I

H

P
Q

Hìnha a
Hình b
A c là hình vuông
*Hình
* Hình c là hình vuông
TaiLieu.VN

Hình c


Toán

Chu vi hình chữ nhật
*Hãy tính chu vi hình tứ giác MNPQ ?
M

4 cm

N
3 cm

3 cm
Q

6 cm

P

* Chu vi hình tứ giác MNPQ là :
TaiLieu.VN

4 + 3 + 6 + 3 = 16 (cm)


Toán

Chu vi hình chữ nhật
*Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm,
chiều rộng 3 cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
A
4 cm
B
*Chu vi hình chữ nhật
ABCD là:
3 cm
3 cm
4 + 3 + 4 + 3 =14(cm)
D

4 cm

C

Hoặc (4 + 3) x 2 = 14 ( cm

*Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng
với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.
TaiLieu.VN


Toán

Chu vi hình chữ nhật
Thực hành
Bài 1 :

Tính chu vi hình chữ nhật có:
a) Chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm;
b) Chiều dài 2 dm, chiều rộng 13 cm.

a) Chu vi hình chữ nhật là :
(10 + 5) x 2 = 30 (cm)
Đáp số : 30 cm
TaiLieu.VN

b) Đổi 2 dm = 20 cm
Chu vi hình chữ nhật là :
(20 + 13) x 2 = 66 (cm)
Đáp số : 66 (cm


Toán

Chu vi hình chữ nhật
Thực hành
Bài 2 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35 m,
chiều rộng 20 m. Tính chu vi mảnh đất đó.
Bài giải
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
(35 + 20) x 2 = 110 (m)
Đáp số : 110 m
TaiLieu.VN


Toán
Chu vi hình chữ nhật
Bài 3 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
54 cm
63 cm
M
N
A
B
31 cm

40 cm

D
C
Q
P
A.Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật
MNPQ

B.Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật
MNPQ
C.
C Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật
TaiLieu.VN
MNPQ


Toán

Chu vi hình chữ nhật
(xem sách trang 87)

Về nhà làm thêm bài tập
Thuộc qui tắc tính chu vi hình chữ nhật
Chuẩn bị bài sau : Chu vi hình vuông.
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×