Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ:
Câu hỏi
Hìnhchữ
chữnhật
nhậtABCD
ABCD
mấy
Hình
cócó
mấy
góc ?
cạnh?
Các
cạnh
nhật
cócủa
Nêu
đặc

điểm
chung
của ?chữ
hình
nhật
?
Đó là
những
góchình
nào
Đặcchữ
điểm
đặc
cácđiểm
góc ?gì?

A

B

C
D
- Hình chữ nhật ABCD có 4 cạnh
- Hai
cạnh dài
AB, CD
bằng
nhau
- Hình chữ
nhật
ABCD

4
góc.
Hình chữ nhật có 4 góc vng; có hai cạnh dài bằng nhau, hai
-nhau.
Hai cạnh ngắn AD, BC bằng nhau.
cạnh
ngắn
bằng
-Góc đỉnh A, góc đỉnh B, góc
đỉnh C, góc đỉnh D.
Trả lời:

- 4 góc đều là góc vuông.

TaiLieu.VN


Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2013
Toaùn

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬTM
Tính chu vi hình tứ giác MNPQ với
4dm
kích thước như hình bên ?
(Em làm vào vở nháp)
Q
Bài giải:
Chu vi hình tứ giác MNPQ là:
2 + 3 + 5 + 4 = 14 (dm)
Đáp số: 14 dm

2dm

N
3dm

5dm

Muốntính
tính chu
chu vi
vi hình tứ giác ta lấy
đonào?
các cạnh
Muốn
làmsốthế

cộng với nhau.
TaiLieu.VN

P


Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2013
Toán
CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

A

4 dm

3 dm
D

B
3 dm

4 dm

C

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
4 + 3 + 4 + 3 = 14 ( dm )
Hoặc: (4 + 3) x 2 = 14 (dm)

Tính chu
vi hình
? dài và chiều rộng của
Nhận
xétchữ
đơnnhật
vị ABCD
đo chiều

Muốn
tính
hìnhchữ
lấynàochiều
dài cộng
hình
chữ
nhật
ABCD
?chữ
Muốn
tínhchu
chu vi
vi
hình
nhậtnhật
ta làmtathế
?
vụựi chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

TaiLieu.VN


Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2013
Toán

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng vụựi
chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Bài tập1:

a) Tính chu vi hình chữ nhật có:
Chiều dài: 10 cm, chiều rộng: 5 cm
(Làm vào bảng con)

Bài giải
Chu vi hình chữ nhật là:
(10 + 5) x 2 = 30 (cm)
Đáp số: 30 cm
TaiLieu.VN


b) Tính chu vi hình chữ nhật có:
Chiều dài 2 dm ,chiều rộng 13 cm
Bài
giải
Khi
dài

chiều
rộng
khác
đơn
vị
đo
Emchiều
có nhận
xét

về
đơn
vị
đo
của
chiều
(Làm bài vào bảngcon)
thì
thế2dm
nào?=? 20 cm
Đổi:
dàitavàlàm
chiều
rộng
Chu vi hình chữ nhật là:
(20 + 13) x 2 = 66 (cm)
Đáp số: 66 cm

TaiLieu.VN


Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2013
Toán
CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

Bài tập 2:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài
35m, chiều rộng 20m.
Tính chu vi
mảnh đất đó ?
(Giải bài vào vở)

Tóm tắt

Bài giải

Chiều dài: 35m
Chiều rộng: 20m
Chu vi
:? m

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

TaiLieu.VN

(35 + 20) x 2 = 110 (m)
Đáp số: 110 m


Bài tập 3:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
M 54m N
A 63m B
40m

31m

D

C

Q

P

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ
B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật
MNPQ
Để tìm ra đáp án đúng ta phải làm gì ?
(Hoạt động nhóm đôi)
TaiLieu.VN


CỦNG CỐ
Câu hỏi

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm
như thế nào?

DẶN DÒ
- Em nào chưa xong bài tập thì tiếp tục hoàn thành.
- Xem trước bài: Chu vi hình vuông - Trang 88.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×