Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 1: Các số có 4 chữ số

Bộ giáo dục và đào tạo

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ

Đọc số :
8527 Tám nghìn năm trăm hai mươi bảy
3745 Ba nghìn bảy trăm bốn mươi lăm
Viết số :
Chín nghìn bốn trăm sáu mươi hai 9462
Năm nghìn tám trăm hai mươi mốt 5821

TaiLieu.VN


TOÁN

TaiLieu.VNHÀNG

Viết
Số

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

22

0

0

0

hai nghìn

2

77

0

hai nghìn bảy trăm

0

hai nghìn bảy trăm
năm mươi
hai nghìn không trăm
hai mươi
hai nghìn bốn trăm
linh hai
hai nghìn không trăm
linh năm

22

7

0
5

2

0

22

0

22
2
TaiLieu.VN

44
0

0
0

2
55


* Thực hành:
Bài tập 1 (trang 95)
Đọc các số:
7800
5005
7800
7800 ;3690
3690 ;6504
6504 ;4081
4081 ; 5005
Mẫu:

đọc là: bảy nghìn tám trăm
đọc là: ba nghìn sáu trăm chín mươi
đọc là: sáu nghìn năm trăm linh tư
đọc là: bốn nghìn không trăm tám mươi mốt
đọc là: năm nghìn không trăm linh năm

TaiLieu.VN


* Thực hành:

a,

Bài tập 1 (trang
95)
Bài tập 2 (trang
95)
5616
5617

Số ?
Số ?

Số ?

Số ?

Số ?

b,

8009

8010

8011

Số ?

Số ?

Số ?

c,

6000

6001

6002

Số ?

Số ?

Số ?

TaiLieu.VN


* Thực hành:

a,

Bài tập 1 (trang
95)
Bài tập 2 (trang
95)
5616
5617

Số ?
5618
Số ?

5619
Số ?

5620
Số ?

5621
Số ?

b,

8009

8010

8011

8012
Số ?

8013
Số ?

8014
Số ?

c,

6000

6001

6002

6003
Số ?

6004
Số ?

6005
Số ?

TaiLieu.VN


* Thực hành:
Bài tập 1 (trang
95)
Bài tập 2 (trang
95)
Bài tập 3 (trang
95)
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số ?
Số ?
Số ? .
a, 3000 ; 4000 ; 5000 ; ……….;………….;…………
Số ?
Số ?
Số ? .
b, 9000 ; 9100 ; 9200 ; ……….;………….;…………
Số ?
Số ?
Số ? .
c, 4420 ; 4430 ; 4440 ; ……….;………….;…………
TaiLieu.VN


* Thực hành:
Bài tập 1 (trang
95)
Bài tập 2 (trang
95)
Bài tập 3 (trang
95)
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số ?
Số ?
Số ? .
6000
7000
8000
a, 3000 ; 4000 ; 5000 ; ……….;………….;…………
Đây là dãy số tròn nghìn
Số ?
Số ?
Số ? .
9300
9400
9500
b, 9000 ; 9100 ; 9200 ; ……….;………….;…………
Đây là dãy số tròn trăm
Số ?
Số ?
Số ? .
4470
4450
4460
c, 4420 ; 4430 ; 4440 ; ……….;………….;…………
Đây là dãy số tròn chục
TaiLieu.VN


Tìm nhanh số
a/ Số có 4 chữ số
b/ Số 4 chữ số là số:
- Tròn nghìn
- Tròn trăm
- Tròn chục
TaiLieu.VN


DẶN DÒ
Xem lại bài “Các số có bốn chữ số tiết 2”

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×