Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

MÔN TOÁN
LỚP 3

TaiLieu.VN


Toán:

Kiểm tra bài cũ:
Bài 2: Viết các số tròn
trăm từ: 9300 đến 9900?
Kết quả:
Các số tròn trăm từ: 9300
đến 9900 là 9300; 9400;
9500; 9600; 9700; 9800;
9900.

TaiLieu.VN

Bài 5: Tìm số liền trước, liền
sau của các số: 6890?

Kết quả:
- Số liền trước số 6890 là: 6889;
Số liền sau số 6890 là: 6891.


Toán:

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Tìm hiểu bài:
a) Điểm ở giữa:

A

O

B

O, B làA,
điểm
thẳng
A,baO,
BB như
thếhàng.
nào với
với nhau.
nhau?
- A,
3 điểm
O,
thẳng
hàng
-O
Điểm
O ởnằm
vị trí
nàohai
so
với
điểm
A và
giữa
haiđiểm
điểm
AB.

B.B?
là điểm
nằm
ởởgiữa
A và

ở giữa
hai điểm
choở trước
là điểm
- Điểm
Em hiểu
thế nào
là điểm
giữa hai
điểmnằm
cho thẳng
trước?hàng và ở
trongđiểm
hai điểm
cho.thẳng:
b)bên
Trung
củađã
đoạn
3cm
A
B
3cm
M
- Điểm
M là điểm
ở giữa
haitrờn
điểmđoạn
A vàthẳng
B. AB?
M ở vị
trớ nào
- Độ
dàithẳng
đoạnAM
thẳng
AM
dài đoạn thẳng MB?
MB.
Đoạn
như
thếbằng
nào độ
so với
Viết là: AM = MB
- M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.
hiểuso
thếsánh
nàosự
là giống
trung điểm
đoạnnhau
thẳng?
+ Em hãy
nhau của
và khác
giữa điểm ở giữa và
TaiLieu.VN
trung điểm của đoạn thẳng?


Toán:

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
1) Điểm ở giữa
A
O

B

*A, O, B là ba điểm thẳng hàng.
O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

Luyện tập:
Bài 1: Trong hình bên:
A M

B

O
2) Trung điểm của đoạn
thẳng
C
N
D
3cm
3cm
a) Ba
là là:
ba điểm nào?
a)
Ba điểm
điểmthẳng
thẳnghàng
hàng
A
M
B
+ A, M, B;
*M là điểm ở giữa hai điểm A và B.
+ M, O, N;
Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài
+ C, N, D.
đoạn thẳng MB.
b) M là điểm ở giữa hai điểm A
và B.
nào?
Viết là: AM = MB
N là điểm ở giữa hai điểm C
và D.
nào?
M được gọi là trung điểm của đoạn
O là điểm ở giữa hai điểm M
và N.
nào?
thẳng AB.
TaiLieu.VN

+ Qua bài tập, em nhắc lại thế nào là
điểm ở giữa hai điểm cho trước?


Toán:

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
1) Điểm ở giữa
A
O

B

*A, O, B là ba điểm thẳng hàng.
O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

2) Trung điểm của đoạn
thẳng
3cm
3cm
A
M
B

*M là điểm ở giữa hai điểm A và B.
Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài
đoạn thẳng MB.
Viết là: AM = MB

Luyện tập:
Bài 1:
Bài 2: Câu nào đúng, câu nào sai?
2cm 2cm
A
O
B
2cm 2cm
M
C
D
2cm
3cm
E
H
G
a Đ O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
b S M là trung điểm của đoạn thẳng CD.
c S H là trung điểm của đoạn thẳng EG.
d S M là điểm ở giữa hai điểm C và D.
e Đ H là điểm ở giữa hai điểm E và G.

M được gọi là trung điểm của đoạn + O là trung điểm của đoạn thẳng AB.
thẳng AB.
Vậy em nào nhắc lại thế nào là trung
TaiLieu.VN
điểm của đoạn thẳng?


Toán:

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
1) Điểm ở giữa
A
O

B

*A, O, B là ba điểm thẳng hàng.
O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

2) Trung điểm của đoạn
thẳng
3cm
3cm
A
M
B

- Điểm ở giữa của đoạn thẳng là điểm
nằm giữa hai điểm cho trước và ba
điểm đó thẳng hàng với nhau.
- Trong các hình trên, hình 2 có điểm
*M là điểm ở giữa hai điểm A và B. I là điểm ở giữa đoạn thẳng.
Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài
đoạn thẳng MB.
Viết là: AM = MB
M được gọi là trung điểm của đoạn
thẳng AB.
TaiLieu.VN

+Vậy thế nào là điểm ở giữa của
đoạn thẳng?


Toán:

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
1) Điểm ở giữa
A
O

B

*A, O, B là ba điểm thẳng hàng.
O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

2) Trung điểm của đoạn
thẳng
3cm
3cm
A
M
B

+ Với các hình vẽ sau đây, hình vẽ nào
điểm I là trung điểm của đoạn thẳng?

I

Hình1:
Hình 2:
Hình 3:

M
M
M

3cm

I
4cm

5cm
I

4cm

N
N
N

*M là điểm ở giữa hai điểm A và B. - Trong các hình trên, hình 3 có điểm I là
Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài trung điểm của đoạn thẳng.
- Trung
điểm
điểm
ở chính
giữacủa
hai
đoạn thẳng MB.
+Em
hiểu
thế lànào
là trung
điểm
điểm thẳng?
cho trước (điểm chính giữa của
đoạn
Viết là: AM = MB
đoạn thẳng). Trung điểm chia đoạn thẳng
M được gọi là trung điểm của đoạn đã cho thành hai phân bằng nhau.
thẳng AB.
TaiLieu.VN


Toán:

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Bài 3: Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK.
B

A

C

O

G

TaiLieu.VN

I

K

D

E


Toán:

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
1) Điểm ở giữa

A

O

B

*A, O, B là ba điểm thẳng hàng.
O là điểm ở giữa hai điểm A và B.
2) Trung điểm của đoạn thẳng
3cm
3cm
A
M

B

*M là điểm ở giữa hai điểm A và B.
Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB.
Viết là: AM = MB
M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.
TaiLieu.VN


Giờ học đã kết thúc
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH!

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×