Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 4: So sánh các số trong phạm vi 10 000

Trường Tiểu học Cam Lợi

TaiLieu.VN


Toán :

KiÓm tra bµi
> cò :
<
999…1000
<

=

TaiLieu.VN

>
100…99

<

648…684
=
865…865


Toán :

So sánh các số trong phạm vi 10 000
Ví dụ 1: Hãy so sánh hai số:

10000 > 9999
 Số liền sau thì lớn hơn số liền trước.
 Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
TaiLieu.VN


Toán :
So sánh các số trong phạm vi 10 000
1/ So sánh hai số có các chữ số khác nhau:
Ví dụ:

999 < 1000

Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
Ví dụ:

10000 > 9999

Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
TaiLieu.VN


Toán :
So sánh các số trong phạm vi 10 000

Ví dụ 2: So sánh hai số:
9000 > 8999
Ví dụ 3: So sánh hai số:
6579 < 6580

Vì ở hàng nghìn có 9 > 8

Vì các chữ số hàng nghìn đều là
6, các chữ số hàng trăm đều là 5,
nhưng ở hàng chục có 7 < 8

TaiLieu.VN


Toán :
So sánh các số trong phạm vi 10 000
2/ So sánh hai số có cùng số chữ số:

3/ Nếu hai số có các hàng nghìn, trăm,
 Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh
chục, đơn vị bằng nhau thì sao?
từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái
sang phải. Ví dụ: 8530 và 8530

Thì hai số đó bằng nhau.
 Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp
chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai
số đó bằng nhau.
TaiLieu.VN


Toán :
So sánh các số trong phạm vi 10 000
1) Trong hai số:
* Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
Ví dụ: 999 < 1000
* Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
Ví dụ: 10 000 > 9999
2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở
cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
Ví dụ: 9000 > 8999
6579 < 6580
3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một
hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
TaiLieu.VN

Ví dụ: 8530 = 8530


Luyện tập:
Bài tập 1:

>
<
=

>
1942……998
<
1999……2000
>
6742……6722
<
900 + 9……9009
909

TaiLieu.VN


Luyện tập:
Bài tập 2:
a,
>

<
=

> m
1 km……985
1000 m
600 cm……6
= m
6m

< m
797 mm……1
1000 mm

TaiLieu.VN

b, 60 phút……1
= giờ
1 giờ
< giờ
50 phút……1
60 phút

> giờ
70 phút……1
60 phút


Trò chơi : Tìm số nhanh và Đúng

TaiLieu.VN


Trò chơi : Tìm số nhanh và đúng
Luật chơi:

Hãy trả lời và giải thích đáp án mà mình đã chọn.

a, Tìm số lớn nhất trong các số :
4375 ; 4735 ; 4537 ; 4753

b, Tìm số bé nhất trong các số :
6091 ; 6190 ; 6019 ; 6901

TaiLieu.VN


Dặn dò :
_ Về nhà xem lại các bài tập.
_ Ghi nhớ cách so sánh các số trong phạm vi 10000.
_ Xem bài luyện tập trang 101.

TaiLieu.VN


Tiết học đã kết thúc,
xin cảm ơn
quý thầy cô giáo
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×