Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 4: So sánh các số trong phạm vi 10 000

Toán:

Tiết : So sánh các số trong
phạm vi 10 000

TaiLieu.VN


Ví dụ 1: So sánh:
999 ...
< 1 000
- Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
10 000 >
... 99 999
999
- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

TaiLieu.VN


Ví dụ 2: Nếu hai số có cùng số chữ số thì so

sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ
trái sang phải.
9 000 ...
> 8 999

- Vì ở hàng nghìn 9 > 8.

- Các chữ số ở hàng nghìn đều là
6 789 ...
< 6 790
6, hàng trăm là 7, nhưng ở hàng
chục 8 < 9.
Ví dụ 3: Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp
chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số
đó bằng nhau.
6 789 = 6 789
TaiLieu.VN


Ví dụ 4:
>
<
=

TaiLieu.VN

9 666 ….
> 998

6 742 ….
= 6 742

956 ….
< 1 000

9 099 ….
> 9 009


2. Luyện tập
- Bài tập 1. Cột a Làm vở.
- Bài tập 2. Làm vở.

TaiLieu.VN


Bài 1a:
>
<
=

TaiLieu.VN

1 942 ….
> 998
1 999 ….
< 2 000

6 742 ….
> 6 722
900 + 9 ….
< 9 009


Bài 2:

>
<
=

TaiLieu.VN

1km ….
> 985m
600cm ….
=

60 phút ….
= 1 giờ

6m

50 phút ….
< 1 giờ

797mm ….
< 1m

70 phút ….
> 1 giờ


XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC EM,
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×