Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 5: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CẦN ĐƯỚC
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÒA

LỚP 3/8

TaiLieu.VN


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ

TaiLieu.VN


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
3526 + 2759 = ?

3
5
2

6
+
2759
6285

3526 + 2759 = 6285
TaiLieu.VN

* 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ
1.
* 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1
bằng 8, viết 8.
* 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ

1.

* 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1

bằng 6, viết 6.


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
2546 + 3617 = ?
+

2546
3617
6163

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Toán

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 1:

Tính:
+

5341
1488
6829

TaiLieu.VN

7915

+

1346
9261

+

4507
2568
7075

8425
+

618
9043


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 2

Đặt tính rồi tính:
b)

b)5716
5716 + 1749 707
+
+
707 + 58575857
1749
7465

TaiLieu.VN

6564


Toán

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 3:
Đội Một trồng được 3 680 cây, đội Hai trồng được
4 220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu
cây?
Bài giải:
Tóm tắt:
Số cây cả hai đội trồng là:


Đội Một : 3 680 cây.
? cây
3 680 + 4 220 = 7 900
Đội Hai : 4 220 cây.
(cây)
Đáp số: 7 900 cây
TaiLieu.VN


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 4
A

Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ
nhật ABCD.

M

Q

D

TaiLieu.VN

B
N

P

C

M là trung điểm của cạnh
ab.
P là trung điểm của cạnh
DC.
Q là trung điểm của cạnh
AD.
N là trung điểm của cạnh
BC.


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Đặt tính: Viết các số hạng sao cho các chữ
Muốn
số ở cùng
mộtthực
hànghiện
đơn vị thẳng cột với
các
số hàng nghìn, hàng
nhau (tính
hàngcộng
nghìn
thẳng
bốnhàng
chữtrăm…).
số với Viết dấu + và kẻ
trăm có
thẳng
vạch ngang
dưới
số.
nhau ta
làmcácnhư
Thực hiện
từ phải sang trái ( thực
thếtính
nào?
hiện tính từ hàng đơn vị).
TaiLieu.VN


Toán
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

TaiLieu.VN


Chúc
Quý
Thầy

Sức
Khỏe
Hạn
h
Phúc
TaiLieu.VN

Chúc
Các
Em
Chă
m
Ngoa
n
Học
GiỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×