Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 5: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

TaiLieu.VN


Toán
Bài tập: Đặt tính rồi tính:
417 + 168
417
+
168
585

TaiLieu.VN

418 + 201
418
+
201
619


Toán


Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
3526 + 2759
+

3526
2759
6285

3526 + 2759 = …
6285

TaiLieu.VN

= ?

* 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1.
* 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8,
viết 8.
* 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1.
* 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6,
viết 6.


Toán

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 1:
+

5341
1488
6829

TaiLieu.VN

Tính:
+

7915
1346
9261

+

4507
2568
7075

+

8425
618
9043


Toán

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 2:

5716 + 1749

707 + 5857

5716

707

+

TaiLieu.VN

Đặt tính rồi tính:

1749
7465

+

5857
6564


Toán

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 3: Đội Một trồng được 3680 cây, đội Hai trồng được
4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?
Tóm tắt:
Đội Một: 3680 cây
Đội Hai: 4220 cây

? Cây

Bài giải

Số cây của cả hai đội trồng được là:
3680 + 4220 = 7900 ( cây )
Đáp số: 7900 cây
TaiLieu.VN


Toán

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 4: Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình
chữ nhật ABCD
M
B
A

M là trung điểm của cạnh AB.

Q•

•N

N là trung điểm của cạnh BC.
P là trung điểm của cạnh CD.
Q là trung điểm của cạnh DA.

D
TaiLieu.VN


P

C


Toán

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Bài 1: Tính:
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
Bài 3: Đội Một trồng được 3680 cây, đội Hai
trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được
bao nhiêu cây?
Bài 4: Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình
chữ nhật ABCD.
TaiLieu.VN


Kính chúc các thầy, cô
giáo mạnh khoẻ !
Chúc các em học sinh
chăm ngoan học giỏi !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×