Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

TRƯỜNG LÊ VĂN THỌ- QUẬN 12 TP. HỒ CHÍ MINH

MÔN: TOÁN
PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000

TaiLieu.VN


Tập đếm
Nào các bạn mình ra đây,
ta hát chung một bài nào. Mời
các bạn cùng giơ tay, ta đếm
cho thật đều. Một với một là
hai. Hai thêm hai là bốn. Bốn
với một là năm. Năm ngón
tay thật đều.
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNKIỂM

Đặt tính rồi tính:

TRA

a) 2541 + 4238

BÀI

5348 + 936

b) 4827 + 2634
805 + 6475a) 2541
+
4238
6779

TaiLieu.VN

5348
+ 936
6284

b) 4827
+
2634
7461

805
+
6475
7280


Toán

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
8652 – 3917 = ?
_ 8652
3917
4 7 35

* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
* 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.

8652 – 3917 = 4735
“ Muốn trừ các số trong phạm vi 10000, ta viết số bị trừ, rồi viết
số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau;
chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng
chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm thẳng cột
với chữ số hàng trăm, chữ số hàng nghìn thẳng cột với chữ số
hàng nghìn; rồi viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ từ phải sang
trái”
TaiLieu.VN


Toán

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
1 Tính :
_ 6385
2927
3458

TaiLieu.VN

_ 7563
4908
2655

_ 8090
7131
0959

_ 3561
924
2637


Toán

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
2 Đặt tính rồi tính:
a) 5482 – 1956
_ 5482
1956
3526

TaiLieu.VN

8695 – 2772
_ 8695
2772
5923


Toán

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
3

Một cửa hàng có 4283 m vải, đã bán được1635 m
vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ?
Tóm tắt

:
4283 m
Đã bán :
1635 m
Còn lại :
…. m vải?

TaiLieu.VN

Bài giải
Số mét vải cửa hàng còn lại là ;
4283 – 1635 = 2648 (m)
Đáp số : 2648 mét vải


Toán

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
4 Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định
trung điểm O của đoạn thẳng đó.
A
I

4cm

O
I
8cm

TaiLieu.VN

4cm

B
I


Dặn dò
- Về nhà làm bài 2b vào vở.
- Chuẩn bị: Xem trước bài: Luyện
tập trang 105.

TaiLieu.VN


KÍNH CHÚC QUÝ
THẦY CÔ NHIỀU
SỨC KHỎE VÀ
HẠNH PHÚC

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×