Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ:
Đặt tính rồi tính:
4827 + 2634

TaiLieu.VN

;

931 - 587


Bài toán: Một cửa hàng có 8652 kg gạo, đã bán được
3917kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam
gạo?

TaiLieu.VNPhép trừ các số trong phạm vi 10 000
8652 – 3917 = ?

4 73 5

* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5,
viết 5 nhớ 1.
* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7,
viết 7 nhớ 1.
* 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4 viết
4.

8652 – 3917 = 4735
TaiLieu.VN


Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Muốn
số số
cócóbốn
số có
cóđến
đếnbốn
bốnchữ
chữ
làm
“* Muốn
trừ
bốnchữ
chữsố
số cho
cho số
số,số
ta ta
viết
số
Áp trừ
dụng:
như
thếrồi
nào?
bị trừ
viết số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng
5319đơn vị thẳng
6074
- 2266
cột với nhau;8263
chữ số- hàng
cột với
chữ số hàng đơn vị,
8263
6074chục,…;rồi viết dấu trừ
chữ số hàng chục
thẳng cột với chữ số hàng
5319
2266
kẻ vạch ngang và
trừ từ phải sang trái.”
2944
3808

TaiLieu.VN


Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Luyện tập:
Bài 1: Tính:
6385
7563
4908
2927
3458
2655
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
b)

9996 - 6669
9996
6669
3 327

TaiLieu.VN

8090
7131
959

3561
924
3637

2340 - 512
2340
512
18 28


Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Luyện tập:

Bài 1: Tính:
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
Tóm tắt:
Bài 3:
1635 m

?m

4283m

TaiLieu.VN

Bài giải:
Số mét vải cửa hàng còn lại là:
4283 – 1635 = 2648 (m)
Đáp số: 2648m vải.


Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Luyện tập:
Bài 4: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định
trung điểm O của đoạn thẳng đó.

.

A

TaiLieu.VN

.

O

.

B


Tro chơi:

luật chơi:
-Tất cả các em đều được tham gia trò chơi.
- Các con tính nhanh kết quả rồi ghi vào bảng.
-Sau mỗi lượt chơi nếu con tính sai hoặc chậm đều bị loại.
- Kết thúc trò chơi em nào làm đúng hết sẽ được nhận một
phần quà.

TaiLieu.VN


Tro chơi:

10
934567
12
8
Hờờ́t giờ

TaiLieu.VN

9630 - 4321 = ?
9630 - 4321 = 5309


Tro chơi:

10
934567
12
8
Hờờ́t giờ

TaiLieu.VN

2037 - 1129 = ?
2037 - 1129 = 906


Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
1. Hướng dẫn thực hiện phép trừ: 8652 - 3917

8652 – 3917 = ?
8652
3917
4735
8652 – 3917 = 4735

* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
* 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bắng 3, viết 3.
* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
* 3 thêm 1 bằng 4, 8 trừ 4 bắng 4, viết 4.

2. Luyện tập:
Tính:
Bài 1:
6385

7563

2927

4908

3458
Bài 3:

2655
Bài giải:

Số mét vải cửa hàng còn lại là:
4283 – 1635 = 2648 (m)
Đáp số: 2648m vải.
TaiLieu.VN

Bài 2: Đặt tính rồi tính:
b)
9996 - 6669
9996
6669
3327

2340 - 512
2340
512
1828

Bài 4: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm rồi xác
định trung điểm O của đoạn thẳng đó.

A
.

4cm

O

.
8cm

4cm

B
.


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×