Tải bản đầy đủ

BAI GIANG CO KET CAU 1

BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU

PGS. TS. ĐỖ KIẾN QUỐC
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG


1. KHÁI NIỆM MÔN HỌC
™ Định nghiã:
Cơ học kết cấu (CHKC) là môn khoa học Lý thuyết
– Thực nghiệm trình bày các phương pháp tính
toán kết cấu về độ bền, độ cứng và độ ổn định do
các nguyên nhân khác nhau: tải trọng, nhiệt độ,
lún, chế tạo không chính xác.

MỞ ĐẦU

2


1. KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)
™ Phương pháp nghiên cứu:

Lý thuyết – Thực nghiệm:
ƒ Lý thuyết (LT): dự báo khả
năng làm việc của kết cấu.
ƒ Thực nghiệm (TN): phát
hiện tính chất vật liệu và kiểm
tra lý thuyết.

LT

LT

LT

TN

MỞ ĐẦU

Kiểm tra lý
thuyết

Cơ sở xây dựng
lý thuyết

3


1. KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)
™ Nhiệm vụ chủ yếu:
Xây dựng các phương pháp tính toán nội lực,
làm cơ sở để kiểm tra các điều kiện bền, cứng
và ổn định (hiện đại: tuổi thọ, độ tin cậy).

MỞ ĐẦU

4


1. KHÁI NIỆM MÔN HỌC (TT)
™ Vị trí môn học:
Quá trình thiết kế công trình bao gồm:

CHKC & chuyên môn

CHKC

Chuyên môn

Sơ đồ kết cấu

Tính nội lực

Tính tiết diện

CHKC & chuyên môn
Kiểm tra bền, cứng, ổn định

Khâu khó khăn và quan trọng nhất

MỞ ĐẦU

5


2. SƠ ĐỒ TÍNH CỦA CÔNG TRÌNH
™ Sơ đồ tính = Sơ đồ công trình + các giả thiết đơn
giản hoá.

E, A, I

MỞ ĐẦU

6


2. SƠ ĐỒ TÍNH CỦA CÔNG TRÌNH
™ Các giả thiết gồm:
- Thay thanh bằng trục thanh; bản & vỏ bằng mặt
trung gian.
- Tiết diện → E, A, I
- Liên kết → Lý tưởng (không ma sát, cứng, đàn
hồi…).
- Tải trọng đưa về trục thanh.
- Thêm giả thiết phụ nếu cần (nút khớp, tường
gạch, sàn bêtông…).

E, A, I

MỞ ĐẦU

7


2. SƠ ĐỒ TÍNH CỦA CÔNG TRÌNH (TT)

E, A, I
Hình 1

™ Lưu ý: Lực chọn sơ đồ tính cần phản ánh tốt sự
làm việc của công trình thật và phù hợp với khả
năng tính toán.

MỞ ĐẦU

8


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH
™ Theo sơ đồ tính:

a) Dầm

c) Khung

MỞ ĐẦU

b) Dàn

d) Vòm

9


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH (TT)
™Theo sơ đồ tính (tt):
ƒHệ phẳng: cấu kiện và lực đều nằm trong mặt
phẳng.
ƒHệ không gian: Không phẳng
Trong thực tế chủ yếu là hệ không gian: dầm
trực giao, dàn không gian, kết cấu tấm vỏ …thí
dụ: nhà cao tầng, cầu, dàn khoang…Nhiều bài
toán không gian khi tính toán được đưa về sơ
đồ hệ phẳng.

MỞ ĐẦU

10


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH (TT)
™Theo phương pháp tính nội lực
¾Phương pháp lực:
ƒHệ tĩnh định: chỉ dùng phương trình cân bằng
là đủ để tìm nội lực.
ƒHệ siêu tĩnh: phải bổ sung điều kiện hình học
(chuyển vị, biến dạng)

MỞ ĐẦU

11


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH (TT)
™Theo phương pháp tính nội lực (tt)
¾Phương pháp chuyển vị:
ƒ Hệ xác định động: xác định được biến dạng của các
phần tử thuộc hệ chỉ từ điều kiện động học khi hệ bị
chuyển vị cưỡng bức.
ƒ Hệ siêu động: khi hệ chịu chuyển vị cưỡng bức, nếu chỉ
dùng điều kiện động học (hình học) thì không đủ xác
định biến dạng của các phần tử.
a) Hệ xác định động

MỞ ĐẦU

b) Hệ siêu động

12


4. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY NỘI LỰC VÀ
CHUYỂN VỊ
™Tải trọng:
Gây ra nội lực, chuyển vị cho mọi hệ. Một số cách phân
loại:
ƒ Theo vị trí :
bất động
di động
ƒ Theo tính chất tác dụng:
tĩnh: gia tốc nhỏ, bỏ
qua lực quán tính khi
xét cần bằng.
động: phải xét đến lực
quán tính trong
phương trình cân bằng.
ƒ Theo khả năng nhận biết:
tiền định: P = P(t)
ngẫu nhiên: chỉ biết theo
qui luật xác suất
MỞ ĐẦU

13


4. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY NỘI LỰC VÀ
CHUYỂN VỊ (TT)
™Nhiệt độ
™Lún
Hai nguyên nhân này gây nội lực, chuyển vị trong hệ
siêu tĩnh, nhưng chỉ gây chuyển vị trong hệ tĩnh định.

MỞ ĐẦU

14


5. CÁC GIẢ THIẾT VÀ NGUYÊN LÝ CỘNG
TÁC DỤNG
™ Các giả thiết nhằm đơn giản hoá tính toán:
1- Vật liệu đàn hồi tuân theo định luật Hooke.

σ

ε

MỞ ĐẦU

15


5. CÁC GIẢ THIẾT VÀ NGUYÊN LÝ CỘNG
TÁC DỤNG
™Các giả thiết nhằm đơn giản hoá tính toán (tt):
2- Biến dạng và chuyển vị bé (được dùng như khái
niệm vô cùng bé trong toán học). Cho phép dùng
sơ đồ không biến dạng. Dùng được các xấp xỉ:
sinϕ ≈ tanϕ ≈ ϕ, cosϕ = 1 ……
Từ đó dẫn tới nguyên lí cộng tác dụng:
P1

P2

P1


=

P2
∆1

+

∆2

Hình 5

∆(P1, P2) = ∆(P1) + ∆(P2)
MỞ ĐẦU

16


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

17


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

18


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

19


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

20


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

21


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

22


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

23


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

24


3. PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH

MỞ ĐẦU

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×