Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 12: Làm quen với chữ số La Mã

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3


Kiểm tra bài cũ

Đặt tính rồi tính

Đáp
án

a) 238 × 3
5

TaiLieu.VN

328
× 3
984


b) 2436 : 4
2436 4
03
36 609
0

c) 2026 :
2026 5
02
26 405
1


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN

Đồng hồ chỉ 9 giờ


TaiLieu.VN


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

1. Giới thiệu về chữ số La Mã

I : một

TaiLieu.VN

V : năm X : mười


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

1. Giới thiệu về chữ số La Mã

I

TaiLieu.VN

V

X


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

1. Giới thiệu về chữ số La Mã

I : một

TaiLieu.VN

V: năm X : mười


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

TaiLieu.VN

V

X


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I
1

TaiLieu.VN

V

X


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

V

1

5

TaiLieu.VN

X


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

V

X

1

5

10

TaiLieu.VN


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II

1

TaiLieu.VN

V

X

5

10


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II

V

X

1

2

5

10

TaiLieu.VN


2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II III

V

X

1

2

5

10

TaiLieu.VN


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II III

V

X

1

2

5

10

3

III :ba
TaiLieu.VN


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II III IV V

X

1

2

10

TaiLieu.VN

3

5


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II III IV V

X

1

2

10

3

4

5

IV :bốn
TaiLieu.VN


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II III IV V VI

X

1

2

10

TaiLieu.VN

3

4

5


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II III IV V VI

X

1

2

10

3

4

5

6

VI :sáu
TaiLieu.VN


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II III IV V VI VII

X

1

2

10

TaiLieu.VN

3

4

5

6


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II III IV V VI VII

X

1

2

10

TaiLieu.VN

3

4

5

6

7


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II

III

IV

V

VI VII VIII

X

1

2

3

4

5

6

10

TaiLieu.VN

7


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II

III

IV

V

VI VII VIII

X

1

2

3

4

5

6

10

TaiLieu.VN

7

8


LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

2. Một vài số La Mã thường gặp
I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

1

2

3

4

5

6

10

TaiLieu.VN

7

8


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×