Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 13: Thực hành xem đồng hồ

TaiLieu.VN


Môn: Toán

åKieåm tra baøi cuõ:

Thực hành xem đồng hồ
Học sinh làm miệng bài tập 1 / 123
TaiLieu.VN


Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

A. Đồng hồ chỉ
2 giờ 10 phút.

D. Đồng hồ chỉ
10 giờ kém 26 phút.
TaiLieu.VN


B. Đồng hồ chỉ
5 giờ 16 phút.

C. Đồng hồ chỉ
11 giờ 22 phút.

E. Đồng hồ chỉ
G. Đồng hồ chỉ
11 giờ kém 21 phút. 4 giờ kém 3 phút.


Môn: Toán

Bài mới
Bài:

Thực hành xem đồng hồ
(Tiếp theo)

Saùch giaùo khoa Toaùn 3/
Trang 125
TaiLieu.VN


a) An tập thể dục lúc 6 giờ 10 phút.

c) An đang học bài ở lớp lúc 10 giờ 24 phút.

e)
An đang xem truyền hình lúc 8 giờ 7 phút.
TaiLieu.VN

b) An đến trường lúc 7 giờ 12 phút.

d) An ăn cơm chiều lúc 6 giờ kém 15 phút.

g) An đang ngủ lúc 10 giờ kém 5 phút.


• Vào buổi chiều đồng hồ A và I cùng chỉ 13 giờ 25 phút.
• Vào buổi tối đồng hồ B và H cùng chỉ 19 giờ 3 phút.
• Vào buổi tối đồng hồ C và K cùng chỉ 20 giờ 17 phút.
• Vào buổi chiều đồng hồ D và M cùng chỉ 17 giờ 50 phút.

• Vào buổi tối đồng hồ G và L cùng chỉ 21 giờ 5 phút.
• Vào buổi chiều đồng hồ E và N cùng chỉ 14 giờ 41 phút.

TaiLieu.VN


• Hà đánh răng và rửa mặt trong 10 phút
TaiLieu.VN


• Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút.

• Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong 30 phút.

TaiLieu.VN


Cuûng Môn toán hôm nay các em học bài gì?
Môn toán hôm nay các em học Bài: Thực hành xem đồng hồ (
coá:
tiếp theo)
Muốn xác định thời gian chính xác ta cần quan sát kĩ những kim
nào?
Muốn xác định thời gian chính xác ta cần quan sát kĩ kim giờ,
kim phút.

TaiLieu.VN


Môn: Toán
Bài:
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3 :

TaiLieu.VN

Thực hành xem đồng hồ


Dặn dò:
Về xem đồng hồ. Làm
bài trong vở bài tập.

Chuẩn bị bài:
Bài toán liên
quan đến rút về
đơn vị Bài 1, bài
2. Trang 128.

TaiLieu.VN


Tiết học đến đây là hết rồi!

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×