Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 16: Làm quen với thống kê số liệu

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Toán:

Kiểm tra bài cũ:
Làm quen với thống kê số liệu
Bài 2: Số lít dầu đựng trong mỗi thùng được cho dưới đây:
Thùng
195l;taThùng
2:120l;
Thùng
Thùnggia
4: đình:
50l gà,
Bài1: 1:
Người
lần lượt

cân bốn
con 3:200l;
vật nuôi trong
vịt,số
ngỗng
vàđựng
lợn, được
liệu: trên
2kg, được
1kg, 5kg,
75kg.thứ tự từ bé
Dãy
lít dầu
trongdãy
bốnsốthùng
viết theo
đến
lớn:
Dựa
vào dãy số liệu trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm .
a)Con lợn cân nặng …………………....
75kg
50l; 120l;
195l;
200l.
………………………………………………………………………………………………………
b)Con vịt cân nặng ……………….
…………………………………………………..
1kg
c)Con gà cân nặng ………………………..
2kg
d)Con ngỗng cân nặng………………………..
TaiLieu.VN
5kg


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)

TaiLieu.VN


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)
Gia ñình

TaiLieu.VN

Coâ Mai

Coâ Lan

Coâ
Hoàng


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)
Gia ñình

Coâ Mai

Coâ Lan

Soá con

2

1

TaiLieu.VN

Coâ
Hoàng
2


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)
Đây là bảng thống kê số con của ba gia đình:
Gia ñình Coâ Mai Coâ Lan
Coâ
Hoàng
2
1
2
Soá con
Bảng này có 2 hàng:
-Hàng trên ghi tên các gia đình.
-Hàng dưới ghi số con của mỗi gia đình.
Nhìn vào bảng trên ta biết:
-Ba gia đình được ghi trong bảng là:gia đình cô Mai, gia đình cô
Lan, gia đình cô Hồng.
-Gia đình cô Mai có 2 con, gia đình cô Lan có 1 con, gia đình cô
TaiLieu.VN
Hồng có 2 con.


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)
Bài1: Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở một
trường tiểu học :

Lôùp
Soá HS
gioûi

3A
18

3B
13

3C
25

3D
15

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi?
Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lớp 3B có 13 học sinh giỏi.
Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi?
Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A 7 học sinh giỏi.
c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất?
Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

TaiLieu.VN

Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất.

Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất.


Tốn:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)
Bài1: Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở một
trường tiểu học :

Lớp
Số HS
giỏi
- Các

3A
18

3B
13

3C
25

3D
15

em hãy xếp các lớp theo số học sinh giỏi từ ít đến nhiều?

3B, 3D, 3A, 3C.
- Cả bốn lớp có bao nhiêu học sinh
71 học sinh giỏi.
giỏi?
Vì 18 + 13 + 25 + 15 = 71( học sinh)
TaiLieu.VN


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)
Bài 2: Đây là bảng thống kê số cây đã trồng được của các lớp khối 3:

Lôùp
Soá
caây

3A
40

3B
25

3C
45

3D
28

Nhìn vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:
a)Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?
Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất; lớp 3B trồng được ít cây nhất.
b)Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?
Lớp 3A và 3C trồng được 85 cây.
c)Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao
nhiêu cây?
Lớp 3D
TaiLieu.VN

trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây và nhiều hơn lớp 3B 3 cây.


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)
Bài 2: Đây là bảng thống kê số cây đã trồng được của các lớp khối 3:

Lôùp
Soá
caây

3A
40

3B
25

3C
45

3D
28

Các em hãy nêu tên các lớp theo thứ tự số cây trồng được từ
nhiều đến ít?

Lớp 3C, 3A, 3D, 3B.
Cả bốn lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Cả bốn lớp trồng được 138 cây.
( Vì 40 +25 + 45 + 28 = 138( cây ) )
TaiLieu.VN


Bài 3: Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán
được trong ba tháng đầu năm:
Thaùng
Vaûi

Traéng
Hoa

1

2

3

1240m
1875m

1040m
1140m

1475m
1575m

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a)Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?
Tháng 2 cửa hàng bán 1040m vải trắng và 1140m vải hoa.
b)Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?
Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng100m.
(vì 1575 –1475 =100(m).
c)Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?
Tháng1bán:
TaiLieu.VN

1875m; tháng 2 bán: 1140m; tháng 3 bán: 1575m.


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)

TaiLieu.VN


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)

TaiLieu.VN


Toán:

Làm quen với thống kê số liệu( tiếp theo)

TaiLieu.VN


CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×