Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 6: Diện tích hình chữ nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

DIỆN TÍCH
HÌNH CHỮ NHẬT

TaiLieu.VN


EM HÃY QUAN SÁT HÌNH CHỮ NHẬT SAU

A

B

D

C
HÌNH CHỮ NHẬT


TaiLieu.VN

ABCD


Tính dieän tích hình chöõ nhaät
ABCD ( nhö hình veõ)
B

A

D

C
HÌNH CHỮ NHẬT

TaiLieu.VN

ABCD


Tính dieän tích hình chöõ nhaät
ABCD ( nhö hình veõ)
A

B

D

C
HÌNH CHỮ NHẬT

TaiLieu.VN

ABCD


Tính dieän tích hình chöõ nhaät
ABCD ( nhö hình veõ)
A

B

D

C
HÌNH CHỮ NHẬT

TaiLieu.VN

ABCD


Tính diện tích hình chữ nhật
ABCD ( như hình vẽ)
A

1cm2

Hình chữ nhật ABCD
B
có :
Diện4tích
x 3 mỗi
= 12 ô
( ôvuông
2

1cm
vuông ).
Diện tích hình chữ nhật
ABCD là :
4 x 3 = 12 ( cm 2 ).

D

C
HÌNH CHỮ NHẬT

TaiLieu.VN

ABCD


LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH NHANH

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT ?
A

CHIỀU DÀI

B

CHIỀU
RỘNG

D
TaiLieu.VN

C


MUỐN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ
NHẬT
TA LẤY CHIỀU DÀI NHÂN VỚI
CHIỀU RỘNG
( cùng
đơn vò đo )
CÔNG
THỨC

DT = D X R
DT : Diện tích

D : Số đo chiều dài

Số đo chiều rộng
TaiLieu.VN

R:


BÀI TẬP 1


VIẾT VÀO Ô TRỐNG THEO MẪU :

Chiều
dài

5 cm

Chiều
rộng

3 cm

4 cm

8cm

5 x 3 = 15 ( cm2)

10 x 4 = 40 (cm2)

32 x 8 = 256 (cm2 )

Diện
tích
hình
chữ
Chu
vi
nhật
hình
chữ
TaiLieu.VN
nhật

10 cm

32 cm

(5 + 3) x 2 = 16 (cm) (10 + 4) x 2 = 28 (cm) (32 + 8) x 2 = 80 (cm)


BÀI TẬP 2

•Một miếng bìa hình chữ nhật

•chiều rộng 5 cm , chiều dài
14 cm.
Giảmiếng bìa đó ?
•Tính diện tích
: nhật đó là :
• Diện tích miếng bìa hìnhi chữ
5 cm
14 x 5 = 70 ( cm2 ) .

Đáp số : 70 cm 2.

14 cm
TaiLieu.VN


BÀI TẬP 3
Tính diện tích hình chữ
nhật biết :
Chiều dài 5 cm , chiều
rộng
3 cm
Giải.:

• Diện tích hình chữ nhật là :
• 5 x 3 = 15 ( cm2 ) .
• Đáp số : 15 cm2 .

TaiLieu.VN

5 cm

3 cm


BÀI TẬP 3
Tính diện tích hình chữ
nhật biết :
Giải
Chiều
dài
2: dm , chiều

rộng 9 cmĐổi
. ra cm :
• 2 dm = 20 cm .
• Diện tích hình chữ nhật là :
• 20 x 9 = 180 ( cm2 ) .
• Đáp số : 180 cm2 .

TaiLieu.VN

2 dm

9 cm


CỦNG CỐ BÀI HỌC
• MUỐN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT TA
LẤY CHIỀU DÀI NHÂN VỚI CHIỀU RỘNG

• ( cùng đơn vò đo )

CÔNG
THỨC

DT = D X R

DT : Diện tích

D : Số đo chiều dài

Số đo chiều rộng
TaiLieu.VN

R:


TIẾT HỌC KẾT THÚC

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×