Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 7: Diện tích hình vuông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ:
Diện tích hình chữ nhật
Quy tắc:Muốn tính diện tích hình chữ nhật
ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng
Bài tập:

Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm,
chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích
hình chữ nhật đó.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNDIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
A

B

Hình vuông ABCD có:
3 x 3 = 9 (ô vuông)

1cm

Diện tích mỗi ô vuông là 1 cm2.

2

D

C

Diện tích hình vuông ABCD là:
3 x 3 = 9 (cm2).

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy
độ dài một cạnh nhân với chính nó.
TaiLieu.VN


DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
Bài tập 1: ( SGK ) Viết vào ô trống (theo mẫu)
Cạnh hình vuông
Chu vi hình vuông
Diện tích
hình vuông

TaiLieu.VN

3cm

5cm

3 x 4 = 12 (cm) 5 x 4 = 20(cm)
3 x 3 = 9(cm2)

10cm
10 x 4 = 40 (cm)

5 x 5 = 25 (cm2) 10x10=100 (cm2)


DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
Bài 2: (vở BT) Một miếng nhựa hình vuông cạnh
40mm. Tính diện tích miếng nhựa đó theo xăng-timét vuông.

Bài giải

40mm = 4 cm
Diện tích miếng nhựa là:
4 x 4 = 16 (cm2)
40mm
TaiLieu.VN

Đáp số : 16 cm2


DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
Bài 3 : (vởBT) Một hình vuông có chu vi
Bài giải
24cm. Tính diện tích hình vuông
đó.
E

G

1 Cạnh hình vuông là:
24: 4 = 6 (cm)
Diện tích hình vuông là:
6 x 6 = 36 ( cm2)

K
Chu
TaiLieu.VN

vi 24cm

H

Đáp số : 36 cm2.


DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
Bài số 4(Vbt):Có 6 miếng nhựa hình vuông cạnh 4cm
a,Ghép 6 miếng nhựa
thành hình chữ nhật
b,Tính diện tích hình chữ
nhật vừa được ghép

4cm

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG

Thứ ngày tháng năm 2009
Toán

.

4cm
TaiLieu.VN


DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
Củng cố:

* Muốn tính diện tích hình vuông ta làm như
thế nào?
…Ta lấy số đo 1 cạnh nhân với chính nó
* Muốn tính chu vi hình vuông ta làm như thế nào?
…Ta lấy số đo 1 cạnh nhân với 4
* Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như
thế nào?
….Ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng

TaiLieu.VN


Về nhà học thuộc qui tắc
và làm các bài tập
2,3,4(153)
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×