Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 7: Diện tích hình vuông

MÔN : TOÁN 3

BÀI: DIỆN TÍCH
HÌNH VUÔNG

TaiLieu.VN


TOÁN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm sao?
- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân
với chiều rộng ( cùng đơn vị đo)

TaiLieu.VN


TOÁN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập :Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp

đôi chiều rộng.Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài giải
Chiều dài hình chữ nhật là:
5 x 2 = 10 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
10 x 5 = 50 (cm2)
Đáp số : 50cm2
TaiLieu.VN


TOÁN

DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
A

B

D

C

1cm2

Hình vuông ABCD có:
3 x 3 = 9 ( ô vuông)
Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2
Diện tích hình vuông ABCD là:
3 x 3 = 9 (cm2)

Muốn tích diện tích hình vuông ta lấy độ dài
một cạnh nhân với chính nó
TaiLieu.VN


TOÁN

DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
Bài tập 1: Viết vào ô trống ( theo mẫu).
Caïnh hình
3cm
5cm
10cm
vuoâng
Chu vi hình vuông 3 x 4 =12(cm) 5 x 4 = 20(cm) 10 x 4 = 40(cm)
Diện tích hình vuông 3 x 3 = 9(cm2)

5 x5 = 25(cm2) 10 x10=100(cm2)

(Học sinh làm vào phiếu bài tập)
TaiLieu.VN


TOÁN

DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
Bài tập 2 :Một tờ giấy hình vuông có cạnh 80mm. Tính diện
tích tờ giấy đó theo xăng-ti-met vuông.
Tóm tắt
Cạnh dài : 80mm
80mm
Diện tích :……cm2?

Bài giải
80mm = 8cm
Diện tích của tờ giấy hình vuông là:
8 x 8 = 64(cm2)
Đáp số : 64cm2

(Học sinh làm vào vở )
TaiLieu.VN


TOÁN

DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
Bài tập 3 : Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích
hình vuông đó.
A

B

C

D

Chu vi 20cm
TaiLieu.VN

Bàiđộng
giải nhóm)
(Hoạt
Cạnh hình vuông là:
20 : 4 = 5(cm)
Diện tích của hình vuông là:
5 x 5 = 25(cm2)
Đáp số: 25cm2


TOÁN

DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG

CỦNG CỐ
1. Muốn tính diện tích hình vuông ta làm sao?

- Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh

nhân với chính nó.
2 . Muốn tính chu vi hình vuông ta làm sao?
Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy đôï dài một cạnh

nhân với 4.
TaiLieu.VN


TOÁN

DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
CỦNG CỐ:
3 . Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích của miếng bìa hình vuông có cạnh 9cm là:
A .36cm2

TaiLieu.VN

B .18cm2

C . 81cm2


TOÁN

DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG
DẶN DÒ:

Xem lại các bài tập và chuẩn bị bài: “Luyện tâp” trang
154
Về nhà học thuộc quy tắc tính diện tích và chu vi hình
vuông

TaiLieu.VN


Xin chân thành cám ơn
quí thầy cô giáo đã về
dự giờ thăm lớp.
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×