Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 9: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Bài cũ
LUYỆN TẬP
Bài giải
Số kg gạo mẹ có là:
17 x 3 = 51 (kg)
Số kg gạo cả hai mẹ con có là:
51 + 17 = 68 (kg)
Đáp số : 68 kg

TaiLieu.VN


PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG
PHẠM VI 100 000

TaiLieu.VN85674 - 58329 = ?

85674
58329
27345

* 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9
bằng 5, viết 5 nhớ 1
* 2 thêm 1 bằng 3; 7 trừ 3 bằng 4
* 6 trừ 3 bằng 3, viết 3
* 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8
bằng 7
* 5 thêm 1 bằng 6 ; 8 trừ 6 bằng 2,
viết 2

85674 - 58329 = ...
TaiLieu.VN


Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

73654 – 69529 = ?


73654
69529
4125
73654 – 69529 = 4125


Bài 1:

92896
65748
27148

TaiLieu.VN

-

73581
36029
37552

59372
53814
05558

32484
9177
23307


Bài 2:

TaiLieu.VN

a)

63780 - 18546

b)

91462 - 53406

c)

49283 - 5765


Bài 3:

Một quãng đường dài 25 850 m, trong
đó có 9 850 m đường đã trải nhựa. Hỏi
còn bao nhiêu km đường chưa được
trải nhựa?
25850 m

9850 m

TaiLieu.VN

…? m


Bài giải
Số mét đường chưa được trải nhựa là:
25850 - 9850 = 16000 (m)
=16 km
Đáp số: 16 km

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


50 000 - 5000 =
a)
b)
c)
d)

TaiLieu.VN

4 0 000
4 5 000
55 000
0


90 000 – 10 000 =
a) 70 000
b) 80 000
c) 100 000
d) 50 000
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×