Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 9: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

TaiLieu.VN


Toán
Kiểm tra bài cũ :
Đặt tính rồi tính:
24541 + 54238

24541
+
54238
78779

TaiLieu.VN

53485 + 2936

53485
+ 2936
56421Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 100000
85674 – 58329 = ?
_ 85674
* 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
* 2 thêm 1 bằng 3; 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.
58329
27 34 5

* 6 trừ 3 bằng 3, viết 3
* 5 không trừ được 8 ; lấy 15 trừ 8 bằng 7 viết 7 nhớ1
* 5 thêm 1 bằng 6 ; 8 trừ 6 bằng 2 ;viết 2

85674 –58329 = 27345
“ Muốn trừ hai số có nhiều chữ số, ta viết số bị trừ. rồi viết số
trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau ;
viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ từ phải sang trái”

_
TaiLieu.VN


Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Luyện tập :
1
Tính :
_ 92896
65748
27148

_ 73581
36029
37552

_59372
53814
05558

_ 32484
9177
23307

2

Đặt tính rồi tính:
b) 63780 –185466
_ 63780
18546
45234
TaiLieu.VN

91462 - 53406
_ 91462
53406
38058


Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Luyện tập :
3

Một quãng đường dài 25850 m , trong đó có 9850m
đã trải nhựa . Hỏi còn bao nhiêu ki- lô -mét đường
Chưa được trải nhựa ?
Tóm tắt :
25850 m

TaiLieu.VN

Đã trải nhựa 9850 m

Còn ? m chưa trải nhựa


GIẢI
Quãng đường chưa được trải nhựa là:
25850 – 9850 = 16000 ( m )
16000 m = 16 km
Đáp số : 16 km

TaiLieu.VN


Muốn trừ hai số có nhiều chữ số ta làm thế nào ?

Muốn trừ hai số có nhiều chữ số, ta viết số bị trừ. rồi viết
số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột
với nhau …; rồi viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ từ phải
sang trái”
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×