Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 1: Đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


1. Viết theo mẫu
§äc sè
Mét tr¨m s¸u mươi
Mét tr¨m s¸u mươi
mèt
Ba trăm năm mươi tưư
Ba trăm linh bảy
N¨m tr¨m n¨m mươi
l¨m
S¸u tr¨m linh mét

TaiLieu.VN

ViÕt sè

160
161
354
307
555
601

§äc sè
ChÝn tr¨m hai mươi
hai
Chín trăm linh chín
Bảy trăm bảy mưười bảy
Ba trăm sáu mưươi lăm

Mét tr¨m mười mét

ViÕt sè

922
909
777
365
111


2:Viết các số thích hợp
a.

b.

310 311 312 313 314 315

400 399

TaiLieu.VN

398 397

396

316 317 318 319

395 394

393 392

391


3.

<;>;=
303

<

615

>

199

<

TaiLieu.VN

330

<

131

516

30 + 100
410 - 10

<

200

243

=

400 + 1
200 + 40 + 3


4: Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau

375; 421; 573; 241; 735; 142
Số lớn nhất là: 735
Số bé nhất là: 142

TaiLieu.VN


5.Viết các số:537; 162; 830; 241; 519; 425
a.Theo thứ tự từ bé đến lớn
162; 241; 425; 519; 537; 830
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé
830; 537; 519; 425; 241; 162
………………………

TaiLieu.VN


Tiết học kết thúc

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×