Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 28: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

Trường
TrườngTiểu
Tiểuhọc
họcHứa
HứaTạo
Tạo

Môn: Toán

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính:
99 : 3 =
99
9 33
0
9
0


45 : 4 =
45
11
4 11
0
4
1

53
53 : 2 =
53
4 2266
1
12
011


TaiLieu.VN


Toán:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số(Tiếp theo)

a) 648
648 : 33 = ?
648
6 216
216
0
3
1
18
0
b) 236 : 55 = …(dư
?
….)
236
20 4477
3
35
1
TaiLieu.VN

* 6 chia 3 được 2, viết 2.
2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.
* Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1.
1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1.
* Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6, viết 6.
6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0
* 23 chia 5 được 4, viết 4.
4 nhân 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3.
* Hạ 6; được 36; 36 chia 5 được 7, viết 7.
7 nhân 5 bằng 35; 36 trừ 35 bằng 1.


Toán:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo)

Bài 1: Tính:
872 4
a) 872
8
218
0
4
3
32
0
45 7 4
b) 457
4
114 dư
0
4
1
16
1
TaiLieu.VN

Thực hành:
390
390 6
36 6 5
3
30
0
489 5
489
45 97 dư
3
35
4

905 5
905
5
181
4
40
0
5
0
230 6
230
18 38 dư:
5
48
2


Toán:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo)
Thực hành:

Bài 2: Có:234
Có 234 học sinh xếp hàng,
sinh
hàng mỗi hàng có 9 học sinh.
… hàng?
HỏiCó
có tất cả:
cả bao nhiêu
Tóm tắt:

Bài giải:
:

Có tất cả số hàng là:
234 : 9 = 26 (hàng)
Đáp số: 26 hàng

TaiLieu.VN


Toán:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo)
Thực hành:

Bài 3: Viết (theo mẫu):
Số đã cho

432m

Giảm 88 lần

:

Giảm 6
6 lần

:

TaiLieu.VN

888kg

=
54m
=
72m

600giờ

312ngày

888kg : 8 =
111kg

600giờ : 8 = 312ngày : 8 =
75ngày
39ngày

888kg : 6 =
148kg

600giờ : 6 = 312ngày : 6 =
100giờ
52 ngày


TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×