Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 28: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

TRÂN TRỌNG KÍNH
CHÀO QUÝ THẦY CÔ
GIÁO

TaiLieu.VN


KHỞI ĐỘNG

Trò chơi: Làm theo cô nói , không làm theo cô làm

TaiLieu.VN


Toán
BÀI CŨ

1)

Thực hiện phép tính sau:
2)


78 6

Kết quả: 78 6

TaiLieu.VN

64 3
Kết quả: 64 3

6 13

6 21

18

04

18

3

0

1


Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Ví dụ 1: 648 : 3 = ?

648 3
6

TaiLieu.VN

 6 chia 3 được 2, viết 2.

216
6
21

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

04

• Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1.

3

1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1.

1
18
0

• Hạ 8, được 8; 18 chia 3 được
6, viết 6.
6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18
bằng 0.

648 : 3 = …


Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Ví dụ:1

Ví dụ 2 : 236 : 5 = ?

648 3

236
6 5

6

20 4 7
3
35
1

216

04
3
18

 23 chia 5 được 4, viết 4.
4 nhân 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3.

 Hạ 6, được 36; 36 chia 5 được 7, viết 7.
7 nhân 5 bằng 35; 36 trừ 35 bằng 1.

18
0

TaiLieu.VN

236 : 5 = … (dư…)


Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Ví dụ: 1

Ví dụ: 2

648 3

236 5

6

20

216

47

04

36

3

35

18

1

Bài 1: Tính:
a)

872

4

8

218

b)

457
4

07

05

4

4

18

32

17

0

32

16

0

1

TaiLieu.VN

4
114


Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Ví dụ: 1

Ví dụ: 2

648 3

236

5

6

20

47

216

04

36

3

35

18

1

18
0
TaiLieu.VN

Bài 1
a. 375 5

390 6

905 5

b. 578 3

489 5

230 6


Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Bài 1: Tính
Ví dụ: 1

Ví dụ: 2

390

648 3

236 5

36

6

20

216

47

04

36

3

35

18

1

18
0
TaiLieu.VN

6
65

a,

375

5

35

75

30

25

30

25

0

0


Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Ví dụ: 1
648 3
6

216

04
3
18

Ví dụ: 2

Bài 2: Tóm tắt bài toán
236 5 - Bài toán cho biết gì ?
9 học sinh: 1 hàng
20
47
234 học sinh: …hàng?
36
- Bài toán tính gì ?
Bài giải:
35
Số hàng có tất cả là:
1

18

234 : 9 = 26 (hàng)

0

Đáp số: 26 hàng

TaiLieu.VN


Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Ví dụ: 1

Ví dụ: 2

648 3

236

5

6

20

47

216

04

36

3

35

18

1

18
0
TaiLieu.VN

Bài 3:
Số đã
cho

432m

888kg

600giờ

312ngày

Giảm 432m:8= 888kg:8= 600giờ:8= 312ngày:8=
8 lần
54m
111kg
75giờ
39ngày
Giảm 432m:6= 888kg:6= 600giờ:6= 312ngày:6=
6 lần
72m
148kg
100giờ
52ngày


Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Ví dụ: 1

Ví dụ: 2

648 3

236

5

6

20

47

216

04

36

3

35

18

1

18
0

Cho phép tính: 362: 6 = ?
Bạn Nam tính như sau: Bạn Bắc tính như sau:

362

6

362 6

36

6

36

02

60

02
0
2

Bạn nào tính đúng, bạn nào tính sai?
TaiLieu.VN


CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ
THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×