Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 10: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ PHONG

Bài giảng môn toán lớp 3

TaiLieu.VN


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

Bài cũ:

Vẽ hình tròn có bán kính 8 cm.
Vẽ hình tròn có đường kính 20 cm.

TaiLieu.VN


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

Hoạt động 1:


Hướng dẫn thực hiện phép tính.

1. Trường hợp nhân không nhớ.
Ví dụ 1:

1034 x 2 = ?

- Nêu các thành phần trong phép tính nhân ?
- Có các thừa số và tích.
- Các thừa số trên có mấy chữ số ?
-Thừa số thứ nhất có bốn chữ số và thừa số thứ hai có
một chữ số.

TaiLieu.VN


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

Hoạt động 1:

Hướng dẫn thực hiện phép tính.

1. Trường hợp nhân không nhớ.
Ví dụ 1:

1034 x 2 = ?

- Vậy muốn nhân số có bốn chữ số với số có một chữ
số em phải làm như thế nào ?
-Muốn nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, ta
thực hiện theo 2 bước:
1) Đặt tính.
TaiLieu.VN

2) Tính


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

Hoạt động 1:

Hướng dẫn thực hiện phép tính.

1. Trường hợp nhân không nhớ.
Ví dụ 1:
1034 x 2 = ?
- Em hãy nêu cách đặt tính ?
-Ta viết thừa số thứ nhất trước,
rồi đặt thừa số thứ hai thẳng cột
với hàng đơn vị của thừa số thứ
nhất ( tức số 2 đặt thẳng cột với
số 4 ) viết dấu “X”, kẻ vạch
ngang.
TaiLieu.VN

x

1034
2


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

Hoạt động 1:

Hướng dẫn thực hiện phép tính.

1. Trường hợp nhân không nhớ.
Ví dụ 1:
1034 x 2 = ?
- Em hãy nêu cách tính ?
- Ta nhân lần lượt từ phải sang trái.
Mỗi lần viết một chữ số ở tích.
* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
* 2 nhân 0 bằng 0, viết 0.
* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
TaiLieu.VN

Vậy:

1034 x 2 = 2068

x

1034
2
2068


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

Hoạt động 1:

Hướng dẫn thực hiện phép tính.

2. Trường hợp nhân có nhớ 1 lần.

Ví dụ 2:

2125 x 3 =

- Để thực hiện phép tính nhân này, trước hết ta phải làm gì ?
-Ta đặt tính theo cột dọc, nhân lần lượt từ phải sang trái.
* 3 nhân 5 bằng 15, viết 5, nhớ 1
* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.
* 3 nhân 1 bằng 3, viết 3.
* 3 nhân 2 bằng 6, viết 6.
Vậy: 2125 x 3 = 6375
TaiLieu.VN

2
1
2
5
x
3
63 75


Hoạt động 2.
Bài 1. Tính:
x

1234
2
------

2468

THỰC HÀNH
4013
x
2
-----8026

Bài 2. Đặt tính rồi tính:
a)
* 1023 x 3
1023
x
3
3069
b)
* 1212 x 4
x 1212
4
4848
TaiLieu.VN

2116
x
3
------6348
* 1810 x 5
1810
x
5
9050
* 2005 x 4
x 2005
4
8020

1072
x
4
-----4288


Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây 4
bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch ?
Tóm tắt :
* 1 bức tường : 1015 viên gạch
* 4 bức tường : …… viên gạch ?
Giải :
Số viên gạch xây 4 bức tường là:
1015 x 4 = 4060 ( viên )
Đáp số:
4060( viên gạch )
Bài 4: Tính nhẩm :
a) 2000 x 2 = 4000 b) 20 x 5 = 100
2000 x 3 = ?
Nhẩm: 2 nghìn x 3 = 6 nghìn 4000 x 2 = 8000
Vậy:
2000 x 3 = 6000
TaiLieu.VN

200 x 5 = 1000

3000 x 2 = 6000 2000 x 5 = 10000


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ

Hoạt động 3.
+ Củng cố.
Muốn nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số trước
hết ta phải làm gì ? Và thực hiện như thế nào ?
+ Dặn dò.
Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×