Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 1: Các số có 5 chữ số

Trường Tiểu học số 2 Hùng Mỹ
Chiêm Hoá - Tuyên Quang

TaiLieu.VN


Toán

Kiểm tra bài cũ:
Đọc số sau:

TaiLieu.VN

4 231


Toán
Các số có năm chữ số
HÀNG
Chục nghìn


Nghìn

Trăm

10 000

1000

100

10 000

1000

100

1

100

1

10 000

Chục

10

Đơn vị

1

1

10 000

1
1

4

2

3

1

Viết số:
TaiLieu.VN

Đọc số: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu

6


Toán
Các số có năm chữ số

2 316
4
42 316

TaiLieu.VN


Toán
Các số có năm chữ số
1

Viết (theo mẫu):
a) Mẫu:
HÀNG

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

10 000

1000

100

10 000

1000

100

10 000

1000

Chục

10

Đơn vị

1
1
1
1

3

3

2

Viết số: 33 214
TaiLieu.VN

Đọc số: Ba mươi ba nghìn hai trăm mười bốn

1

4


Toán
Các số có năm chữ số

1

Viết (theo mẫu):
b)
HÀNG

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

10 000

1000

100

10 000

1000

100

1000

100

Chục

10

Đơn vị

1
1

1000

2

4

3

1

Viết số:
TaiLieu.VN

Đọc số: Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười hai

2


Toán
Các số có năm chữ số
Viết (theo mẫu):

2

HÀNG
Chục
nghìn

6
3
9

Nghìn

8
5
4

Trăm

3
1
3

5

7

1

1

5

4

TaiLieu.VN

Chục

Đơn vị

VIẾT
SỐ

ĐỌC SỐ

2

Sáu mươi tám nghìn
ba trăm năm mươi hai

8

7

Ba mươi lăm nghìn một
trăm tám mươi bảy

6

1

Chín mươi tư nghìn ba
trăm sáu mươi mốt

3

6

Năm mươi bảy nghìn
một trăm ba mươi sáu

1

1

Mười lăm nghìn bốn
trăm mười một

5


Toán
Các số có năm chữ số
3

Đọc các số sau:

23 116

- Hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu

12 427

- Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

3 116
82 427

TaiLieu.VN

- Ba nghìn một trăm mười sáu
- Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy


Toán
Các số có năm chữ số
4

TaiLieu.VN

SỐ ?
80 000

90 000

60 000

70 000

23 000

24 000

25 000

26 000

27 000

23 000

23 100

23 200

23 300

23 400


Toán
Các số có năm chữ số

Chọn đáp án đúng :
Chữ số 6 trong số 64 315 chỉ :
A, 6 nghìn

6 mươi
nghìn
B, 6B,mươi
nghìn

C, 6 trăm

D, 6 đơn vị

60 000 + 4 000 + 300 + 10 + 5 = 64 315
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×