Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 4: Diện tích của 1 hình

GIÁO ÁN LỚP 3_ MÔN TOÁN
Tiết 139

Bài : Diện tích của một hình


Kiểm tra bài cũ :

Tìm x

Tìm x

X x 2 = 2826
X = 2826 : 2

X : 3 = 1628
X = 1628 x 3

X = 1413

X = 4884HỌAT ĐỘNG 1 : NHẬN BIẾT DIỆN TÍCH CỦA
MỘT HÌNH

Đây là
hình gì ?

Đây là
hình gì ?
Hình tròn

Hình chữ nhật

Toàn bộ phần tô màu là
diện tích hình chữ nhật
Toàn bộ phần tô màu là
diện tích hình tròn


Toán
Diện tích của một hình


Việc 2 : So

Sánh diện tích hai hình bằng nhau
Hình B cũng
gồm 5 ơ
vuơng như
thế

Hình A
gồm 5 ơ
vuơng như
nhau

A

B

ơ vuơng
Hình A gồm 5mấy
ơ vuơng
. ?

Diện tích hình A

Hình B gồm 5
mấy
ơ vuơng
ơ vuơng
. ?

=

Diện tích hình B


Việc 3 : So Sánh diện tích của 1 hình với tổng diện tích của 2 hình
Diện
Diện
tích
tíchhình
hìnhPPgồm
gồm10
mấy
ơ vuơng.
ơ vuơng
?
Hình
P gồm

P

10 ô vuông
như nhau

Đượ
c
tách
thàn
h

Hình M gồm
6 ô vuông

Diện tích = Diện tích + Diện tích
hình M
hình N
hình P
Hình N gồm
4 ô vuông

M
Diện
Diệntích
tíchhình
hìnhM
M
gồm
gồm6mấy
ơ vuơng
ơ vuơng
. ?

N
Diện tích hình N
gồm mấy
4 ơ vuơng
ơ vuơng
. ?


Luyện tập


Câu nào đúng, câu nào sai?
a)
b)
c)

Diện tích hình tam giác ABC lớn
hơn diện tích hình tứ giác
ABCD.
Diện tích hình tam giác ABC bé
hơn diện tích hình tứ giác
ABCD.
Diện tích hình tam giác ABC
bằng diện tích hình tứ giác
ABCD.
B

Sai

Đúng
Sai

A

TaiLieu.VN

C

D


a) Hình
ô vuông
a)
Hình PP gồm
gồm 11
bao
nhiêu ôvuông? Hình
Hình Q
gồm
10bao
ô vuông
Q
gồm
nhiêu ô vuông?
b) Diện
So sánh
hình
với diện
tích diện
hìnhtích
P lớn
hơnPdiện
tích tích
hình
hình Q.
Q.
1

2

7

3

4

10

5

6

8

9

1

2

3

5

6

8

9

7

11
TaiLieu.VN

4

Hình P

Hình Q

10


So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.

Hình A
TaiLieu.VN

Hình B


Cách 1:

Diện tích hình B bằng diện tích hình A

Hình A
TaiLieu.VN

Hình B


Cách 2:

Diện tích hình A bằng diện tích hình B

Hình A
TaiLieu.VN

Hình B


Họat động 4 : Củng cố

So Sánh

E

A

D

Diện tích hình
Diện tích hình
Diện tích hình
+
=
Chữ nhật
ABCD
Tam
giácTam
DEC
giác ADE

<

TaiLieu.VN

B

C
Diện tích
hình
Diện
tích hình
+ TamABCD
Chữ nhật
giác EBC

Diện tích hình
Tam giác DEC


Tiết học kết thúc ở đây.
Hẹn gặp lại ở buổi học sau
Thân ái chào quý thầy cô và các em học sinh!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×