Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 7: Ôn tập về hình học
MÔN: TOÁN

Ôn tập về hình học
TaiLieu.V
Toán:
KIỂM TRA BÀI CŨ

5m 7dm = ……
570 cm
Bài 4 ( 173 )

Bài giải:
Bình có số tiền là:
2000 x 2 = 4000 ( đồng )

Bình còn lại số tiền là:

4000 – 2700 = 1300 ( đồng )
Đáp số: 1300 đồng


Toán: Ôn tập về hình học
Bài 1 ( 174 )

b, Trung điểm của đoạn

thẳng AB là điểm M.
Trung điểm của đoạn
thẳng ED là điểm N
c,
TaiLieu.V

A

.
E

M

B

.

a, Có 7 góc vuông. Đỉnh A
cạnh AM, AE; Đỉnh M cạnh
MA, MN. Đỉnh M cạnh MB,
MN. Đỉnh E cạnh EA, EN.
Đỉnh N cạnh NE, NM. Đỉnh
N cạnh NM, ND. Đỉnh C
cạnh CB, CD

N

C

D


Toán: Ôn tập về hình học
Bài 2: ( 174 )

Tóm tắt.
Cho tam giác có các cạnh :
35 cm, 26 cm, 40 cm.
Chu vi tam giác: … cm ?

TaiLieu.V

Bài giải:
Chu vi hình tam giác là.
35 + 26 + 40 = 101 ( cm )
Đáp số : 101 cm


Toán: Ôn tập về hình học
Bài 3.( 174 )

Tóm tắt.
Chiều dài: 125m,
Chiều rộng:68m
Chu vi mảnh đất: … m ?

TaiLieu.V

Bài giải:
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
(125 + 68) x 2 = 386 (m )
Đáp số : 386 m


Toán: Ôn tập về hình học
Bài 4.( 174 )

Tóm tắt.
Hình chữ nhật và hình
vuông có cùng chu vi.
Chiều dài: 60 m
Chiều rộng: 40 m.
Cạnh hình vuông: ….
m?

Bài giải:
Chu vi hình chữ nhật là:
( 60 + 40 ) x 2 = 200 ( m )
Cạnh hình vuông là:
200 : 4 = 50 ( m )
Đáp số: 50 m

TaiLieu.V


Toán: Ôn tập về hình học
Bài 1: ( 174 )

A

M

B

Bài 3: ( 174 )

C
E

N

D

Tóm tắt.
Chiều dài: 125m,
Chiều rộng:68m

Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm N

Bài 2: ( 174 )
Tóm tắt.
Cho tam giác có các
cạnh :
35 cm, 26 cm, 40 cm.

TaiLieu.V
Chu vi tam giác: … cm ?

Bài giải:
Chu vi hình tam giác là.
35 + 26 + 40 = 101 ( cm )
Đáp số : 101 cm

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

Chu vi mảnh đất: … m ?

a, Có 7 góc vuông. Đỉnh A cạnh AM, AE; Đỉnh M cạnh
MA, MN. Đỉnh M cạnh MB, MN. Đỉnh E cạnh EA, EN.
Đỉnh N cạnh NE, NM. Đỉnh N cạnh NM, ND. Đỉnh C
cạnh CB, CD
b, Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M.

Bài giải:

Bài 4: ( 174

)

(125 + 68) x 2 = 386 (m )
Đáp số : 386 m

Bài giải:

Tóm tắt.

Chu vi hình chữ nhật là:

Hình chữ nhật và hình
vuông có cùng chu vi.
Chiều dài: 60 m
Chiều rộng: 40 m.
Cạnh hình vuông: ….
m?

( 60 + 40 ) x 2 = 200 ( m )
Cạnh hình vuông là:
200 : 4 = 50 ( m )
Đáp số: 50 m


Toán: Ôn tập về hình học

LÀM BÀI TRONG VỞ BÀI TẬP
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC TIẾP THEO

TaiLieu.V


Giờ học kết thúc

TaiLieu.VTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×