Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 11: Giảm đi một số lần

MÔN TOÁN – LỚP 3
Tiết 37

– giảm đi một số lần



TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ

Điền số vào ô trống

8
21

TaiLieu.VN

:2
:7


4
3

Gấp 7 lần

Gấp 6 lần

28

18


Toán

GIẢM ĐI
MỘT SỐ LẦN

TaiLieu.VN


VÍ DỤ 1

Hàng trên : 6 con gà
Hàng dưới :

6 : 3 =2 con gà

Số con gà hàng trên giảm 3 lần thì được số con gà ở
hàng dưới
TaiLieu.VN


VÍ DỤ 2
8cm

A
C

?

B
D

Độ dài doạn thẳng AB: 8 cm
Độ dài doạn thẳng CD :

8 : 4 = 2 (cm)

Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài đoạn
thẳng CD
TaiLieu.VN


S/37

Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012
Toán
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN
VÍ DỤ 1

VÍ DỤ 2

8cm

A
C
Hàng dưới : 6 : 3 =2 (con gà )
Số con gà hàng trên giảm 3 lần
thì được số con gà ở hàng dưới

B
D

Độ dài doạn thẳng CD :
8 : 4 = 2 (cm)
Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4
lần thì được độ dài đoạn thẳng
CD

Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần
TaiLieu.VN


S/37

Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012
Toán
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Bài 1 ( Làm theo mẫu )
Số đã cho

12

48

36

24

Giảm 44 lần 12 : 4 = 3 48 : 4 = 12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6
Giảm 66 lần 12 : 6 = 2 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4

TaiLieu.VN


Bài 2: Giải bài toán ( theo bài giải mẫu)
a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi
giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi ?
Tóm tắt

40 quả

Có :
Còn lại :

? quả
Bài giải ( mẫu )
Số quả bưởi còn lại là
40 : 4 = 10 ( quả )
Đáp số : 10 quả bưởi

TaiLieu.VN


S/37

Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012
Toán
GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 8 cm
a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn
giảm đi 4 lần
thẳng AB
b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn
thẳng AB
giảm đi 4 cm
8cm

A
C
M
TaiLieu.VN

B

2 cm
4 cm

D
N


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×