Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 11: Giảm đi một số lần

MÔN TOÁN LỚP 3
BÀI: GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN – TRANG 37

TaiLieu.VN


A- MỤC TIÊU

B- CÁCH THIẾT KẾ:

CHIA THÀNH 7 SLIDE
-SLIDE 1: TÊN ĐỀ BÀI
-SIDE 2: MỤC TIÊU

- SLIDE 7: BÀI2B

-SLIDE 3: VÍ DỤ 1

- SLIDE 8: BÀI 3A

- SLIDE 4: VÍ DỤ 2


- SLIDE 9: BÀI3B

- SLIDE 5: BÀI 1

TaiLieu.VN

- SLIDE 6: BÀI 2A


Ví dụ 1

Số con gà ở hàng
trên gấp mấy lần
số con gà ở hàng
dưới
Hàng trên : 6 con gà

Hàng dưới :

6 : 3 = 2 ( con gà)

Số con gà hàng trên giảm đi
mấy lần thì được số con gà ở
hàng dưới ?

Số con gà ở hàng trên giảm đi 3 lần
thì được số con gà ở hàng dưới
TaiLieu.VN


Ví dụ 2
8 cm

Muốn giảm 8 cm đi 4
lần ta làm như thế
nào?
B Độ dài đoạn thẳng AB : 8 cm

A
C

D
2 cm

Độ dài đoạn thẳng CD : 88 :: 4 =

2 cm

Muốn giảm một số đi nhiều lần
ta làm như thế nào ?

Độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần thì
được độ dài đoạn thẳng CD.
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó
cho số lần.

TaiLieu.VN


BàI : 1 : Viết theo mẫu

Bài toán cho biết gì ?
Sè ®· cho
12
Gi¶m 4
12 : 4 =3
lÇn
12 : 6 = 2
Gi¶m 6
lÇn

48

36

24

48 : 4 =12

36 : 4 =9

24 : 4 =8

48 : 6 =8

36 : 6 =6

24 : 6 =4

BàI toán yêu cầu gì ?

TaiLieu.VN


2 - Gii bi toỏn ( Theo bi gii mu )
a)
a) Mẹ
Mẹ có
có 40
40 quả
quả b
bởi
ởi ,, sau
sau
khi
khi đem
đem bán
bán thì
thì số
số b
bởi
ởi
giảm
giảm đi
đi 44 lần
lần .. Hỏi
Hỏi mẹ
mẹ còn
còn
lại
lại bao
bao nhiêu
nhiêu quả
quả bbởi
ởi ??
Túm tt

Bi gii ( mu )
40 qu
S qu bi cũn li l

Cú :

40 : 4 = 10 ( qu)

Cũn li :
? Qu
TaiLieu.VN

ỏp s: 10 qu bi


b)Một công việclàm
làmbằng
bằngtay
tay hết 30
30 giờ
giờ,
Làm
máy máy thì thời gian
giảmgiảm
5 lần5 lần .
nếubằng
làm bằng
Làmlàm
công
việcviệc
đó bằng
máy
hếthết
mấy
giờ ?
Hỏi
công
đó bằng
máy
mấy
giờ ?
Bài toán cho biết
TÓM TẮT
gì?
30 giờ
Làm bằng máy

Bài toán
hỏi gì?

Làm bằng tay
? giờ
Bài giải

Thời gian làm công việc đó bằng máy là
30 : 5 = 6 ( giờ)
Đáp số: 6 giờ
TaiLieu.VN


Bµi
Bµi 33 ®o¹n
®o¹n th¼ng
th¼ng AB
AB
dµi
dµi 8cm
8cm
a) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ
giảm đi
đi 44 lần
lần
dài của đoạn thẳng AB giảm
- Tính độ dài đoạn thẳng CD
Muốn
vẽ
được
Độ
dài
đoạn
thẳng
CD

Bài toán yêu
đoạn thẳng CD ta
8 : 4 =2 ( cm)
cầu gì?
phải làm gì?
- Thực hành vẽ:


TaiLieu.VN

A

B


Vẽ VÏ
đoạn
thẳngth¼ng
MN
b)
MN
b)
VÏ ®o¹n
®o¹n
th¼ng
MN

cã ®é
®é dµi
dµi lµ
lµ ®é
®é dµi
dµi cña
cña
giảm điAB
4 cm
®o¹n
gi¶m
®o¹n th¼ng
th¼ng
AB
gi¶m ®i
®i
44 cm
cm
- Tính độ dài đoạn thẳng MN Muốn vẽ được
đoạn thẳng MN
dài đoạn thẳng MN là
Bài toánĐộ
yêu
ta phải làm gì?
cầu gì?8 - 4 = 4 ( cm)
- Thực hành vẽ:


TaiLieu.VN

M

NTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×